Z ostatniej chwili

Aktualności gospodarcze

S&P potwierdza dotychczasowy rating Polski

Agencja S&P wskazuje m.in. na zdywersyfikowaną gospodarkę, wykwalifikowaną kadrę pracowniczą, bezpieczny poziom długu publicznego i prywatnego oraz relatywnie głęboki krajowy rynek kapitałowy jako podstawy...

BIEC: Spadają przychody, wzrastają koszty zatrudnienia

W październiku 2019 roku wskaźnik ICI obrazujący relację przychodów do kosztów w różnych obszarach działalności gospodarczej ponownie obniżył się. Zjawisko pogorszenia relacji przychodów do kosztów...

Niemal 2,6 mld zł na inwestycje o istotnym znaczeniu dla gospodarki

Wzrost innowacyjności polskich MŚP Dostosowanie kryteriów ilościowych, jak nakłady inwestycyjne i miejsca pracy, do możliwości przedsiębiorstw z sektora MŚP. Nowe kryteria dotyczyć będą nowatorskich przedsięwzięć...

Szacunkowe wykonanie budżetu państwa w okresie styczeń – sierpień 2019 r.

Szacunkowe wykonanie budżetu państwa w okresie styczeń - sierpień 2019 r. w stosunku do ustawy budżetowej na 2019 r. wyniosło: dochody 262,8 mld zł, tj. 67,8 % ...

Strategia zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2020-2023

Strategia ma na celu minimalizację kosztów obsługi długu w długim horyzoncie czasu przy przyjętych ograniczeniach, dotyczących poziomu ryzyka: refinansowania, kursowego, stopy procentowej i płynności...

Inflacja bazowa w sierpniu 2019 r.

Narodowy Bank Polski opublikował 16 września 2019 r. komunikat o wskaźnikach inflacji bazowej w sierpniu 2019 r. W relacji rok do roku inflacja: po...

Porady ekspertów

Kontrowersyjne zapisy w umowie zlecenia

„Proszę sprawdzić podpisaną moją umowę, wydaje mi się jednostronnie obciążona obowiązkami. Moim zdaniem brak numeru jest niedopuszczalny. Proszę o opinię.” W pierwszej kolejności zwraca uwagę...

Kwalifikacje nauczycieli do pracy w zawodzie

„Czy u Państwa mogłabym uzyskać informacje o posiadanych kwalifikacjach do nauczania w przedszkolu i klasach 1-3 zgodnie ze zmianami obowiązującymi od 2021 roku? Ukończyłam...

Szkoły i przekształcenie stosunku pracy

„Proszę o wykładnię: Czy przy przekształceniu stosunku pracy przez mianowanie należy postąpić tak, jak przy zatrudnieniu nowego nauczyciela tzn. czy nauczyciel musi przynieść informację...

Przedsiębiorcy jako zleceniobiorcy i przepisy BHP

„Czy jako osoba fizyczna prowadząca własną działalność gospodarczą jestem zobowiązany do dostarczenia zaświadczenia lekarskiego dla mojego zleceniodawcy? Chodzi o okresowe badania i zaświadczenie lekarskie,...

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

„Awans zawodowy nauczyciela stażysty. Czy od 2019 roku są zasadnicze zmiany dotyczące planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty w stosunku do lat ubiegłych? Jeśli tak,...

Nauczyciele i przerwanie procedury awansu zawodowego

„Nauczyciel kontraktowy rozpoczął staż na nauczyciela mianowanego 01.09.2017 r. i realizował go przez ostatnie 2 lata tj. w roku szkolnym 2017/18 i 208/19. Od...
  • Zapisz się na Newsletter

    Otrzymuj raz w tygodniu aktualne informacje o zmianach, porady oraz komentarze ekspertów

Edukacja

Akty prawne

Ustawy – to powszechnie obowiązujące akty normatywne,
wydawane przez organ władzy państwowej (w Polsce – parlament), zajmujące miejsce bezpośrednio po konstytucji.

Rozporządzenia – to akty normatywne wydawane z reguły przez organ władzy wykonawczej na podstawie szczegółowego upoważnienia zawartego w ustawie i w celu jej wykonania.