Prawo pracy

Zatrudnianie cudzoziemców – najważniejsze zmiany obowiązujące od 01.01.2018 r.

Zmiany w powyżej określonym zakresie zostały wprowadzone na mocy ustawy z dn. 20.07.2017 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1543), zwanej dalej...

Od 01.01.2018 r. grant z FP także za zatrudnienie opiekuna osoby niepełnosprawnej

Przepisy ustawy z dn. 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1065, ze zm.), zwanej dalej „ustawą o promocji zatrudnienia”, przewidują możliwość sfinansowania przez starostę ze...

Zatrudnianie cudzoziemców – kolejna zmiana

Dnia 01.01.2018 r. weszła w życie jedna zmiana do rozp. MPIPS z dn. 29.01.2009 r. w sprawie określenia przypadków, w których zezwolenie na pracę cudzoziemca jest wydawane bez względu na szczegółowe warunki wydawania zezwoleń...

Rynek pracy

Zarabiamy jak nigdy: rekordowe płace w Polsce!

Kwota 4.973,73 zł - oto średnia grudniowa pensja w Polsce, wg opublikowanych dziś danych GUS. W skali roku oznacza to wzrost wysokości płac o 7,3 proc. Zarobki w Polsce są teraz najwyższe od denominacji...

500 plus skłania do bierności? Podatek nawet 85 proc.

W porównaniu do danych sprzed roku spada zatrudnienie wśród młodych kobiet, i to mimo bardzo dobrej koniunktury w krajowej gospodarce. Czy to efekt pułapki bierności, która zniechęca do podejmowania płatnego zajęcia? Na pierwszy rzut oka...

Eurostat: bezrobocie spada

W listopadzie br. stopa bezrobocia w 28 krajach Unii Europejskiej wyniosła 7,3%. To o 0,3 pkt. proc. mniej niż miesiąc wcześniej i jednocześnie o 1 pkt. proc. mniej niż przed rokiem.  Najniższą stopę bezrobocia we...

Gospodarka i finanse

Sejm przyjął ustawę budżetową na rok 2018

„Budżet na rok 2018 to budżet wymagający i ambitny, ale przede wszystkim oparty na idei solidarności społecznej. Podjęte pod kierownictwem premiera Mateusza Morawieckiego działania odbudowujące dochody podatkowe i uszczelniające system podatkowy dają gwarancję bezpiecznej...

MRPiPS: Bilans prac resortu na rzecz rodziny

Program „Rodzina 500 plus” powstał przede wszystkim po to, aby przeciwdziałać negatywnej sytuacji demograficznej. Celem programu jest wsparcie finansowe rodzin wychowujących dzieci. Ma także zachęcać rodziny do podejmowania decyzji o posiadaniu większej liczby dzieci....

Ustawa o finansach publicznych – tekst jednolity

W załączniku do obwieszczenia zamieszczono jednolity tekst ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870), w którym uwzględnione zostały zmiany wynikające z: dwunastu nowelizacji uchwalonych...

BHP nowości

BHP przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym

Z dniem 10.08.2018 r. wejdą w życie nowe przepisy wykonawcze zawarte w rozp. MRiF z dn. 15.12.2017 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym (Dz. U. poz....

BHP w odlewniach metali – nowe przepisy wykonawcze

17Wydanie nowego aktu wykonawczego zostało podyktowane koniecznością dostosowania przepisów dotyczących ochrony zdrowia i życia pracowników do aktualnych warunków wykonywania pracy w odlewniach metali, ukształtowanych m.in. w konsekwencji zmieniających się procesów technologicznych. Nowy akt wykonawczy ma...

Praca zimą – napoje i posiłki profilaktyczne

We wskazanych pomieszczeniach powinna być zapewniona temperatura co najmniej 16 °C (289 K), a na każdego pracownika najliczniejszej zmiany powinno przypadać co najmniej 0,1 m2 powierzchni, przy czym całkowita powierzchnia pomieszczenia nie może być...

Polecane

Zmiany prawa

Najczęściej czytane

[Wow-Modal-Windows id=1]