Zwolnienia od pracy w celu obchodzenia świąt religijnych niebędących dniami ustawowo wolnymi od pracy

Uprawnienia pracowników należących do kościołów i innych związków wyznaniowych w zakresie udzielania zwolnień od pracy na czas świąt religijnych przypadających w dniach niebędących ustawowo...

Zwolnienia od pracy

Pracodawca jest zobowiązany udzielić pracownikowi zwolnienia od pracy w ściśle określonych przepisami prawa przypadkach. Poszczególne regulacje k.p. określają przypadki, w których pracownikowi przysługują płatne...

Usprawiedliwianie nieobecności w pracy

Akty prawne określające zasady i tryb usprawiedliwiania nieobecności w pracy Zbiorem przepisów rangi powszechnie obowiązującej, regulujących zasady i tryb usprawiedliwiania nieobecności w pracy, jest rozp....

Najnowsze artykuły