Odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko przepisom ustawy o rehabilitacji zawodowej

Obowiązujące obecnie przepisy ustawy z dn. 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 511, z późn....

Obowiązki oraz uprawnienia pracodawców związane z dokonywaniem wpłat na PFRON

Ustawa z dn. 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 511, z późn. zm.), zwana...

Przepisy o zatrudnianiu niepełnosprawnych – zakres stosowania oraz podstawowe definicje

Problematyka zatrudniania osób niepełnosprawnych została odrębnie uregulowana, ze względu na specyfikę pracy chronionej, w ustawie z dn. 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych...

Finansowanie przez PFRON działań na rzecz pracowników niepełnosprawnych

Zwrot kosztów organizacji stanowiska pracy Zwrot kosztów adaptacji istniejącego lub tworzonego stanowiska pracy dla potrzeb osoby niepełnosprawnej regulują przepisy: art. 26 ustawy...

Obowiązki informacyjne pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne

Obowiązek składania przez pracodawców zwolnionych z wpłat na PFRON miesięcznych i rocznych informacji Pracodawcy zobowiązani do składania informacji Stosownie do treści art. 21...

Uprawnienia pracowników niepełnosprawnych

Pracownicy niepełnosprawni mogą korzystać ze szczególnych uprawnień pracowniczych, które zostały określone w rozdziale 4 ustawy z dn. 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych...

Zakład pracy chronionej

Umożliwienie realizacji prawa osób niepełnosprawnych do pełnego uczestnictwa w życiu społecznym wymaga stworzenia dogodnych warunków rehabilitacji zawodowej tych osób. W tym zakresie...

Najnowsze artykuły