Zaświadczenie o zdaniu egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego

Zaświadczenie o zdaniu egzaminu wydaje nauczycielowi komisja egzaminacyjna.  

Zaświadczenie o uzyskaniu akceptacji komisji kwalifikacyjnej na stopień nauczyciela kontraktowego

Zaświadczenie o uzyskaniu akceptacji wydaje nauczycielowi komisja kwalifikacyjna.  

Akt nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego

Nauczycielem dyplomowanym zostaje nauczyciel mianowany, który odbył określony przepisami staż i uzyskał akceptację komisji kwalifikacyjnej po dokonaniu analizy dorobku zawodowego nauczyciela i przeprowadzonej rozmowie....

Akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego nauczycielowi akademickiemu

Nauczyciele akademiccy, posiadający stopień naukowy oraz legitymujący się co najmniej trzyletnim okresem pracy w szkole wyższej, z dniem nawiązania stosunku pracy w zakładzie kształcenia...

Akt nadania stopnia nauczyciela kontraktowego

Nauczycielem kontraktowym zostaje stażysta, który odbył 9 miesięczny staż i uzyskał akceptację komisji kwalifikacyjnej po przeprowadzonej rozmowie. Stopień nauczyciela kontraktowego nadaje dyrektor szkoły. ...

Akt nadania stopnia nauczyciela kontraktowego nauczycielowi akademickiemu

Zgodnie z art. 9a ust. 3 KN nauczycielowi akademickiemu, posiadającemu stopień naukowy i legitymującemu się trzyletnim okresem pracy w szkole wyższej, stopień nauczyciela kontraktowego...

Akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego

Nauczycielem mianowanym zostaje nauczyciel kontraktowy, który odbył określony przepisami staż i zdał egzamin przed komisją kwalifikacyjną. Stopień nauczyciela mianowanego nadaje organ prowadzący szkołę. ...

Zawiadomienie nauczyciela o postępowaniu kwalifikacyjnym

Nauczyciel jest powiadamiany o terminie, godzinie i miejscu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego.  

Powołanie opiekuna stażu nauczyciela mianowanego

Nauczycielowi kontraktowemu odbywającemu staż dyrektor szkoły przydziela spośród nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych opiekuna stażu.  

Ocena dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu na stopień nauczyciela mianowanego

Ocenę dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego za okres stażu ustala dyrektor szkoły po zapoznaniu się z projektem oceny opracowanym przez opiekuna stażu i po zasięgnięciu...

Najnowsze artykuły