Zaświadczenie o zdaniu egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego

Zaświadczenie o zdaniu egzaminu wydaje nauczycielowi komisja egzaminacyjna.  

Zaświadczenie o uzyskaniu akceptacji komisji kwalifikacyjnej na stopień nauczyciela kontraktowego

Zaświadczenie o uzyskaniu akceptacji wydaje nauczycielowi komisja kwalifikacyjna.  

Akt nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego

Nauczycielem dyplomowanym zostaje nauczyciel mianowany, który odbył określony przepisami staż i uzyskał akceptację komisji kwalifikacyjnej po dokonaniu analizy dorobku zawodowego nauczyciela i przeprowadzonej rozmowie....

Akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego nauczycielowi akademickiemu

Nauczyciele akademiccy, posiadający stopień naukowy oraz legitymujący się co najmniej trzyletnim okresem pracy w szkole wyższej, z dniem nawiązania stosunku pracy w zakładzie kształcenia...

Akt nadania stopnia nauczyciela kontraktowego

Nauczycielem kontraktowym zostaje stażysta, który odbył 9 miesięczny staż i uzyskał akceptację komisji kwalifikacyjnej po przeprowadzonej rozmowie. Stopień nauczyciela kontraktowego nadaje dyrektor szkoły. ...

Akt nadania stopnia nauczyciela kontraktowego nauczycielowi akademickiemu

Zgodnie z art. 9a ust. 3 KN nauczycielowi akademickiemu, posiadającemu stopień naukowy i legitymującemu się trzyletnim okresem pracy w szkole wyższej, stopień nauczyciela kontraktowego...

Akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego

Nauczycielem mianowanym zostaje nauczyciel kontraktowy, który odbył określony przepisami staż i zdał egzamin przed komisją kwalifikacyjną. Stopień nauczyciela mianowanego nadaje organ prowadzący szkołę. ...

Pismo do nauczyciela o usunięcie braków formalnych

Po stwierdzeniu braków formalnych we wniosku o podjęcie odpowiednio postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego lub w dokumentacji złożonej z wnioskiem, dyrektor szkoły lub właściwy organ...

Informacja o rozpoczęciu stażu na stopień nauczyciela kontraktowego

Dyrektor szkoły informuje nauczyciela stażystę o rozpoczęciu stażu na stopień nauczyciela kontraktowego, wyznacza opiekuna stażu oraz wskazuje termin przedstawienia planu rozwoju zawodowego przez nauczyciela....

Pismo do rady rodziców

W związku z planowanym dokonaniem dorobku zawodowego nauczyciela dyrektor zwraca się do rady rodziców z prośbą o przedstawienie opinii w terminie 14 dni od...

Najnowsze artykuły