Oświadczenie pracownika sprawującego opiekę nad dzieckiem do lat 4

Podstawami prawnymi oświadczenia są art. 148 pkt 3 lub 178 § 2 Kodeksu pracy, które stanowią o szczególnych unormowaniach czasu pracy pracowników opiekujących się...

Oświadczenie pracownika wychowującego przynajmniej jedno dziecko w wieku do lat 14

Podstawą prawną oświadczenia jest art. 188 Kodeksu pracy, który stanowi o dodatkowym zwolnieniu w celu sprawowania opieki nad dzieckiem do lat 14. ...

Udzielenie przez pracodawcę urlopu wychowawczego

Zasady korzystania z urlopów wychowawczych uregulowano w art. 186 Kodeksu pracy oraz rozp. MGPiPS z dn. 16.12.2003 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania urlopu...

Wniosek pracownika uprawnionego do urlopu wychowawczego o obniżenie wymiaru czasu pracy

Przepisy k.p. zawarte w art. 1867 k.p. wprowadzają możliwość wykonywania pracy w obniżonym wymiarze czasu pracy przez pracownika uprawnionego do urlopu wychowawczego. ...

Wniosek o skrócenie urlopu macierzyńskiego

Po okresie co najmniej 14 tygodni od rozpoczęcia urlopu macierzyńskiego pracownica może zrezygnować z pozostałej jego części na rzecz ojca dziecka, który złożył u...

Najnowsze artykuły