Wzory regulaminów wynagradzania nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych

Przykładowe wzory regulaminu wynagradzania nauczycieli oraz regulaminu wynagradzania pracowników niepedagogicznych

Umowy pracodawcy z pracownikiem o zakazie konkurencji

Wzory umów o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracy, jak i po ustaniu stosunku pracy.

Świadectwo pracy

Sposób wypełniania świadectwa pracy 1. Nr REGON-PKD ― stanowi identyfikator pracodawcy nadany przez właściwy wojewódzki urząd statystyczny. 2. Data — w przypadku wystawiania nowego świadectwa pracy,...

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia

Rozwiązanie umowy o pracę przez pracodawcę bez wypowiedzenia może nastąpić z winy pracownika (art. 52 k.p.) oraz z przyczyn przez pracownika niezawinionych (art. 53...

Rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem przez pracownika

  Zgodnie z art. 30 § 1 pkt 2 k.p. umowa o pracę rozwiązuje się przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem...

Skierowanie na badania lekarskie

Z dniem 01.04.2015 r. weszły w życie przepisy wykonawcze, na podstawie których określono wzór skierowania na badania lekarskie, przeprowadzane w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej...

Rozwiązanie umowy o pracę z zastosowaniem skróconego okresu wypowiedzenia

  Skrócenie okresu wypowiedzenia jest procedurą przewidzianą w art. 361 § 1 k.p. Zgodnie z tym przepisem, w brzmieniu nadanym ustawą z...

Zawiadomienie zakładowej organizacji związkowej o zamiarze wypowiedzenia pracownikowi umowy o pracę

Podstawą prawną zawiadomienia jest art. 38 §1 Kodeksu pracy. Pracodawca zamierzający wypowiedzieć pracownikowi umowę o pracę na czas nieokreślony, powiadamia działającą na terenie zakładu...

Najnowsze artykuły