Regulamin pracy w zakładach pracy

Przepisy powszechnego prawa pracy ... (...) nie regulują tej kwestii w żaden sposób, co oznacza, że nie funkcjonuje ani zakaz ani nakaz wprowadzania w danym...

Odpowiedzialność materialna pracownika

„Firma ma zamiar wynająć wózek widłowy, gdzie jest zapis że naprawy wynikające z niewłaściwej eksploatacji oraz uszkodzenia przedmiotu najmu ponosi wynajmujący, w związku z...

Rozliczenie okresów nieobecności pracownika w pracy

„Proszę o informację, co powinniśmy zastosować w przypadku pracownika z wykorzystanym urlopem - powinien złożyć wniosek o urlop bezpłatny, czy wykazać jako nieobecność usprawiedliwiona...

Świadectwo pracy i jego treść

„Jeżeli pracownik korzystał z urlopu wychowawczego i w piśmie ma podstawę prawną: rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 17.07.1981 w sprawie urlopów wychowawczych (Dz.U. Nr...

Zwolnienie pracownika lub obniżenie wynagrodzenia

„Chodzi o zwolnienie nauczycielki. Zatrudniłam ją od 01.09.2017 r. czyli rok temu. Niestety za pośrednictwem urzędu pracy w ramach prac interwencyjnych. Urząd wymusił na...

Ponowne przyjęcie do pracy i obowiązki pracodawcy

„Pracownik, który był zatrudniony na czas nieokreślony został zwolniony bez wypowiedzenia z dniem 31.07.2018 r. (obecność nieusprawiedliwiona) Obecnie zwrócił się z prośbą o ponowne...

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop

„Pracownik był zatrudniony do 31.07.2018 r., w trakcie urlopu (od 24 - 31.07.) w dniu 30.07. dostarczył zwolnienie lekarskie. Czy należy mu wypłacić ekwiwalent...

Jeden dzień pracy i urlop wypoczynkowy?

„Pracownik został zatrudniony dnia 01.08.2018 r., następnego dnia rano złożył podanie o rozwiązanie umowy na mocy porozumienia stron. Pracownik ma wymiar urlopu 26 dni...

Czy na umowie zleceniu przysługuje płatny urlop?

Umowa zlecenie to rodzaj umowy cywilnoprawnej, która została uregulowana w Kodeksie cywilnym. Zleceniobiorcy nie są objęci ochroną przepisów Kodeksu pracy. Odnosi się to również...

Wniosek pracownika o przesunięcie urlopu – czy pracodawca musi go uwzględnić?

Przesunięcie urlopu wypoczynkowego może nastąpić w związku z wystąpienie przesłanki warunkującej obligatoryjną zmianę terminu urlopu, np. choroba pracownika, w wyniku decyzji pracodawcy po wystąpieniu...

Najnowsze artykuły