Nauczyciele

Nowości prawne i informacje dotyczące zagadnień istotnych z punktu widzenia nauczycieli i pracowników oświaty. W tej zakładce piszemy m.in. o obowiązkach i uprawnieniach nauczycieli, wynagrodzeniach, awansie zawodowym, doskonaleniu zawodowym.

Nakaz zatrudniania nauczycieli (część 21/22)

Ustawa o finansowaniu zadań oświatowych wprowadziła od 01.08.2018 r. istotne zmiany w zasadach zatrudniania nauczycieli ... (...) niesamorządowych jednostek oświatowych. Do Karty Nauczyciela, zostanie bowiem...

Profesorowie oświaty 2018

Profesor oświaty to tytuł honorowy nadawany przez Ministra Edukacji Narodowej na wniosek Kapituły do Spraw Profesorów Oświaty. Kandydatem do otrzymania tytułu może być nauczyciel dyplomowany...

Nowe zasady dokonywania ocen nauczycieli pracy (część 18/22)

Od 01.09.2018 r. wchodzą w życie zmiany zasad dokonywania oceny pracy nauczycieli, które zostaną wprowadzone do Karty Nauczyciela. Do ustawy KN, na mocy regulacji ustawy...

Rozwiązanie umowy z nauczycielem (część 17/22)

Zgodnie z ... (...) art. 23 ust. 1 pkt 2 Karty Nauczyciela, stosunek pracy z nauczycielem zatrudnionym na podstawie mianowania ulega rozwiązaniu w razie czasowej niezdolności...

Urlop wychowawczy nauczyciela (część 16/22)

Na podstawie ... (...) art. 67d ust. 1 Karty Nauczyciela, nauczyciel uprawniony do urlopu wychowawczego może złożyć dyrektorowi szkoły pisemny wniosek o obniżenie jego wymiaru czasu...

Zmiany w zatrudnianiu nauczycieli (część 12/22)

Z początkiem ... (...) września 2018 r. ustawa - Karta Nauczyciela przyniosła zmiany w zakresie zatrudniania w jednostkach sytemu oświaty nauczycieli zatrudnionych w: 1) publicznych przedszkolach, szkołach...

Zasiłek na zagospodarowanie (część 11/22)

Z dniem 01.09.2018 r. uchylony został ... (...) art. 61 ustawy Karta Nauczyciela, który reguluje prawo do zasiłku na zagospodarowanie. Przypomnijmy, zasiłek na zagospodarowanie przysługuje, o...

Nauczyciel Roku 2018 – konkurs rozstrzygnięty!

Przemysław Staroń został wyłoniony spośród 13 nominowanych nauczycieli różnych przedmiotów i z różnych typów szkół z całej Polski. Pan Przemysław uczy filozofii, etyki, historii...

Awans zawodowy nauczyciela w 6 krokach

Planujesz lub rozpoczynasz staż na stopień awansu zawodowego nauczyciela? Oto precyzyjna instrukcja wraz z obowiązującymi od 2018 roku zasadami awansu zawodowego nauczycieli na poszczególne...

Nowe obowiązki nauczycieli (część 10/22)

Zgodnie z brzmieniem ... (...) art. 6 ustawy Karta Nauczyciela, nauczyciel obowiązany jest: 1) rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną,...

Najnowsze artykuły