Warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania zawodu nauczyciela

Zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 3 KN stanowisko nauczyciela może zajmować osoba, która spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania zawodu. Przepis ten...

Dokumentowanie procesu edukacyjnego

Z tytułu udostępniania rodzicom gromadzonych przez publiczne przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, inne formy wychowania przedszkolnego, szkoły i placówki informacji w zakresie nauczania,...
wytyczne men gis mz

Aktualne wytyczne GIS, MEN, MZ

W związku z poprawą sytuacji epidemicznej w kraju stopniowo uruchamiana jest praca przedszkoli, szkół, poradni psychologiczno-pedagogicznych, schronisk młodzieżowych i innych placówek organizujących zajęcia pozaszkolne,...

Obowiązki i uprawnienia dyrektora szkoły lub placówki

Dyrektor szkoły publicznej pełni kilka funkcji jednocześnie: jest nauczycielem i menedżerem, pracodawcą i pracownikiem. Jako kierownik samorządowej jednostki organizacyjnej oraz jej przedstawiciel na zewnątrz...

Urlopy dodatkowe

Urlopy i zwolnienia na dokształcanie Zgodnie z art. 68 KN nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć przysługuje urlop płatny dla dalszego kształcenia się oraz inne...

Obowiązki oraz uprawnienia nauczycieli

Z zawodem nauczyciela związana jest szczególna odpowiedzialność, nie tylko za jakość kształcenia i wychowania, ale także za rozwój i przyszłość każdego ucznia. Dlatego do...

Uznawanie świadectw lub innych dokumentów uzyskanych za granicą

Zgodnie z art. 93 ust. 1 u.s.o. wykształcenie średnie oraz uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe potwierdzają w Rzeczypospolitej Polskiej: świadectwa...

Przepisy Kodeksu pracy regulujące czas pracy

Problematyka czasu pracy nauczycieli kompleksowo i wyczerpująco uregulowana jest w Karcie Nauczyciela. Jednak oprócz pracowników pedagogicznych w szkołach lub placówkach zatrudnieni są również pracownicy...

Obowiązki wynikające z Kodeksu pracy i ustawy o pracownikach samorządowych

Zgodnie z art. 7 u.p.o. status prawny pracowników niebędących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, z wyjątkiem osób, o...

Świadczenia kompensacyjne dla nauczycieli

Od 1 lipca 2009 r. nauczyciele, którzy nie osiągnęli jeszcze powszechnego wieku emerytalnego lub nie nabyli prawa do emerytury w obniżonym wieku emerytalnym, mogą...

Najnowsze artykuły