Dodatkowe roczne wynagrodzenie

Prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego (tzw. trzynastki) przysługuje nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego lub organy administracji rządowej...

Pomoc gminy dla szkół prowadzonych przez stowarzyszenie

Regulacje ustawy o systemie oświaty (u.s.o.) nakładają na gminę obowiązek finansowania dotacji udzielanej szkole prowadzonej przez stowarzyszenie, niezależnie od tego, czy jest to szkoła...

Przedszkola, szkoły i placówki oświatowe jako budżetowe jednostki organizacyjne

Zgodnie z art. 166 ust. 1 Konstytucji RP jednostka samorządu terytorialnego (j.s.t.) wykonuje zadania publiczne służące zaspokajaniu potrzeb wspólnoty samorządowej jako zadania własne. Takim...

Warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania zawodu nauczyciela

Zakaz dopuszczenia do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego W art. 229 § 4 k.p. sformułowano zasadę mającą bezwzględnie obowiązujący charakter, zgodnie z którą...

Szczegółowe zasady uzyskiwania stopni awansu zawodowego

Wymagania na stopień nauczyciela kontraktowego Zgodnie z § 6 ust. 1 cyt. rozp. nauczyciel stażysta ubiegający się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego w okresie...

Egzaminy przeprowadzane przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych

W myśl art. 3 ustawy z dn. 22.03.1989 r. o rzemiośle (t. jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 1285) dowodami kwalifikacji zawodowych rzemieślnika są...

Kwalifikacje zawodowe nauczycieli w określonych typach szkół i placówek

Zgodnie z art. 9 ust. 1 KN stanowisko nauczyciela może zajmować osoba, która: posiada wyższe wykształcenie z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym lub ukończyła zakład kształcenia...

Rada pedagogiczna oraz społeczne organy działające w szkole i placówce

Omówione w tym punkcie przepisy rozdziału 4 u.p.o. „Społeczne organy w systemie oświaty” nie dotyczą niesamorządowych szkół i placówek publicznych oraz szkół i placówek...

Obowiązki pracodawcy wobec pracownicy w ciąży lub karmiącej dziecko piersią

Przepisy prawa pracy zapewniają pracownicy w okresie ciąży lub karmienia dziecka piersią szczególną ochronę. Przeniesienie pracownicy do innej pracy lub zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy Zgodnie...

Zaległy urlop nauczyciela

Jak prawidłowo naliczyć i w jakim wymiarze niewykorzystany urlop wypoczynkowy nauczyciela? "Nauczycielka zatrudniona na czas nieokreślony od dnia 24.04.2015 r. do 27.07.2015 r. przebywała na...

Najnowsze artykuły