Czy dyrektor szkoły niebędący nauczycielem może sprawować również nadzór pedagogiczny?

"Czy organ prowadzący przedszkole publiczne będący osobą fizyczną nieposiadający wykształcenia pedagogicznego może zajmować stanowisko dyrektora przedszkola jeżeli zatrudnia dyrektora ds. pedagogicznych?" Zgodnie z treścią ... (...)...

Bezpłatny dowóz uczniów do szkoły

"Czy gmina ma obowiązek zapewnić uczniowi niepełnosprawnemu bezpłatny dowóz z miejsca zamieszkania do szkoły uczęszczającemu we własnym obwodzie? Zaznaczam, że dziecko ma już obowiązek...

Jak interpretować przepisy dotyczące przedłużenia stażu nauczyciela?

Proszę o interpretację art. 9d ust. 5 KN w części mówiącej o konieczności ponownego odbycia stażu w związku z nieobecnością nauczyciela w pracy trwającą...

Urlopy wypoczynkowe pozostałych pracowników

Regulacje kodeksowe przewidują dwa wymiary urlopu wypoczynkowego, uzależnione od stażu pracy. Wymiar urlopu wypoczynkowego Regulacje kodeksowe przewidują dwa wymiary urlopu wypoczynkowego, uzależnione od stażu pracy. Zgodnie...

Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli

Kwestie związane z odpowiedzialnością dyscyplinarną nauczycieli reguluje obszerny rozdział 10 KN (art. 75–85z). Szczegółowe rozwiązania zawarto natomiast w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art....

Akredytacja kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych

Warunki wymagane do uzyskania akredytacji określają przepisy u.p.o., natomiast tryb przyznawania i cofania akredytacji uregulowano w rozp. MEN z dn. 29.08.2019 r. w sprawie...

Zasady funkcjonowania organizacji związkowych

W ramach zadań i kompetencji, jakie przyznaje im prawo, organizacje związków zawodowych opiniują lub uzgadniają pewne kwestie, a także reprezentują prawa i interesy pracowników,...

Urlop dla poratowania zdrowia

Nauczyciele, tak jak pracownicy innych grup zawodowych, w razie choroby mają prawo do świadczeń z ubezpieczenia społecznego, tj. wynagrodzenia chorobowego i zasiłku chorobowego. Karta...

Podmioty objęte przepisami Karty Nauczyciela w ograniczonym zakresie

W stosunku do niektórych grup pracowników pedagogicznych przepisy Karty Nauczyciela znajdują zastosowanie tylko w pewnym zakresie, ściśle określonym w art. 91a i 91b KN. Ograniczenia...

Ocena pracy dyrektorów szkół, przedszkoli i placówek

Zasady oceniania pracy dyrektorów szkół, przedszkoli i placówek, w tym placówek doskonalenia nauczycieli oraz publicznych kolegiów pracowników służb społecznych, zostały określone w przepisach KN,...

Najnowsze artykuły