Zwolnienia od pracy związane z udziałem w uroczystościach religijnych

Uprawnienia pracowników należących do kościołów i innych związków wyznaniowych w zakresie udzielania zwolnień od pracy na czas świąt religijnych przypadających w dniach niebędących ustawowo wolnymi od pracy uregulowano...

Podmioty objęte przepisami Karty Nauczyciela w ograniczonym zakresie

W stosunku do niektórych grup pracowników pedagogicznych przepisy Karty Nauczyciela znajdują zastosowanie tylko w pewnym zakresie, ściśle określonym w art. 91a i 91b KN. Ograniczenia...

Zasady klasyfikowania uczniów

Ogólne warunki i sposób klasyfikowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych zostały określone w rozdziale 3a u.s.o., a kwestie szczegółowe – w przepisach wykonawczych...

Urlop wychowawczy oraz świadczenia przysługujące w jego okresie

Urlop wychowawczy stanowi przerwę w zatrudnieniu przeznaczoną na realizację przez pracownika obowiązków związanych z wychowaniem dziecka w okresie przypadającym po urlopie macierzyńskim i rodzicielskim....

Czy można zaniżyć dotacje gminne dla uczniów?

„Niepubliczne przedszkole otrzymuje od gminy 75% dotacji. Po analizie dokumentów finansowych dostarczonych przez gminę dotyczących kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach publicznych działających w tej...

Warunki przyjmowania uczniów do publicznych przedszkoli, szkół i placówek

Warunki rekrutacji uczniów do przedszkoli, szkół i placówek publicznych szczegółowo określa rozdział 6 ustawy z dn. 14.12.2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017...

Czy na urlopie zdrowotnym przysługuje dieta z tytułu pełnienia funkcji związkowej?

Czy osoba pełniąca funkcję w organizacji związkowej (Komisji Międzyzakładowej Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność"), otrzymująca z tego tytułu dietę, może ją dalej pobierać,...

Programy nauczania i podręczniki szkolne

W myśl art. 12 ust. 2 KN w realizacji programu nauczania nauczyciel ma prawo do swobody stosowania takich metod nauczania i wychowania, jakie uważa...

Czy gmina może wstrzymać wypłatę dotacji dla niepublicznego przedszkola?

„Stowarzyszenie od kilku lat prowadzi niepubliczne przedszkole, założone dzięki dotacji z Unii Europejskiej. Gmina wstrzymała wypłacanie mu dotacji oświatowej na dalsze prowadzenie przedszkola, uzasadniając...

Zadania szkoły i j.s.t. w zakresie udzielania pomocy materialnej

Pomoc materialna o charakterze socjalnym Zgodnie z art. 90f u.s.o. rada gminy ma obowiązek uchwalić regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych...

Najnowsze artykuły