Rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami szkoły niebędącymi nauczycielami

Pracownicy niepedagogiczni są zatrudniani w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez j.s.t. na podstawie umów o pracę. Do rozwiązywania tych umów zastosowanie mają przepisy...

Realizacja zajęć w porze nocnej

Zgodnie z art. 42b ust. 1 KN, nauczyciel może być obowiązany do realizowania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć wychowawczych także w porze nocnej. Dopuszczalność oraz warunki...

Urlopy wypoczynkowe pozostałych pracowników

Regulacje kodeksowe przewidują dwa wymiary urlopu wypoczynkowego, uzależnione od stażu pracy. Wymiar urlopu wypoczynkowego Regulacje kodeksowe przewidują dwa wymiary urlopu wypoczynkowego, uzależnione od stażu pracy. Zgodnie...

Przepisy Kodeksu pracy regulujące czas pracy

Problematyka czasu pracy nauczycieli kompleksowo i wyczerpująco uregulowana jest w postanowieniach Karty Nauczyciela. Jednak oprócz pracowników pedagogicznych w szkole czy placówce zatrudnieni są również...

Bezpieczeństwo podczas zajęć w warsztatach, laboratoriach, pracowniach oraz na stanowiskach praktycznej nauki zawodu

Szkoły prowadzące zajęcia edukacyjne zgodnie z profilem kształcenia ogólnozawodowego powinny zapewnić uczniom materialne i techniczne warunki kształtowania umiejętności ogólnozawodowych oraz umiejętności związanych z kierunkiem...

Wygaśnięcie stosunku pracy

Regulacje KN przewidują szereg przypadków, w których stosunek pracy nauczyciela wygasa z mocy prawa - bez składania oświadczeń woli przez którąkolwiek ze stron. Wygaśnięcie...

Stosowanie przepisów Karty Nauczyciela do nauczycieli religii oraz nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych...

Zakres uprawnień określonych w KN, przysługujący nauczycielom religii zatrudnionym w szkołach i przedszkolach publicznych, uregulowano w rozp. MEN z dn. 14.04.1992 r. w sprawie...

Najnowsze artykuły