Zespoły szkół i placówek

Zgodnie z art. 91 ust. 1 u.p.o. organ prowadzący szkoły różnych typów lub placówki może je połączyć w zespół. Ponadto, zgodnie z odpowiednio ust....

Nagroda jubileuszowa oraz nagroda za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze

Nagroda jubileuszowa W myśl art. 47 ust. 1 KN nauczycielom za wieloletnią pracę przysługuje nagroda jubileuszowa. Pierwszą nagrodę nauczyciel otrzymuje po 20 latach pracy,...

Urlopy dodatkowe

Urlopy i zwolnienia na dokształcanie Jak stanowi art. 68  KN, nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć przysługuje urlop płatny dla dalszego kształcenia się oraz inne...

Odpowiedzialność porządkowa

. Wstęp Odpowiedzialność porządkowa dotyczy wszystkich pracowników szkoły lub placówki oświatowej. Uregulowania w tej materii zawarte są w Kodeksie pracy.Dopuszczalność...

Uzyskanie uprawnień szkoły publicznej

Zgodnie z art. 14 ust. 2 u.p.o. szkoły publiczne umożliwiają uzyskanie świadectw lub dyplomów państwowych, mających walor dokumentów urzędowych. Szkoły niepubliczne mogą uzyskać powyższe...

Usprawiedliwianie nieobecności w pracy

Sposób usprawiedliwiania nieobecności w pracy określa rozp. MPiPS z dn. 15.05.1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od...

Odprawy pieniężne przysługujące w razie rozwiązania stosunku pracy

Odprawy dla nauczycieli zatrudnionych na podstawie mianowania Zgodnie z art. 28 ust. 1 KN nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie mianowania, z którym rozwiązano stosunek pracy z powodu orzeczenia niezdolności...

Najnowsze artykuły