Dokumentacja pracownicza w postaci elektronicznej – wymagania dotyczące prowadzenia i przechowywania

W związku z możliwością prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej w postaci elektronicznej, wynikającą z obowiązującego od dnia 1 stycznia 2019 r. art. 94 pkt...

Przenoszenie dokumentacji pracowniczej pomiędzy systemami teleinformatycznymi

Obecnie obowiązujące przepisy k.p. przewidują możliwość prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej także w postaci elektronicznej, przy czym dokumentacja w tej formie jest równoważna z...

Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w styczniu 2019 roku

Z informacji podanych przez GUS wynika, że przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w styczniu 2019 r. w stosunku do poprzedniego miesiąca wzrosło i wynosiło...

Związki zawodowe – nowe aktualne przepisy

W Dzienniku Ustaw z dnia 12 lutego 2019 r. pod pozycją 263 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 17.01.2019 r., w załączniku do...

Doręczanie informacji lub zawiadomienia o możliwości odbioru dokumentacji pracowniczej oraz sposób jej odbioru

W rozdziale 5 rozp. MRPIPS z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 2369), zwanego dalej „r.d.p.”,...

Zawieszenie renty socjalnej – od marca wyższy limit przychodu

Zgodnie z art. 10 ust. 6 ustawy z dn. 27.06.2003 r. o rencie socjalnej (t. jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 1340) prawo do renty socjalnej...

Emerytura dla matek z czwórką dzieci od 1 marca 2019 r.

Kto otrzyma świadczenie? Ustawa określa warunki i tryb przyznawania oraz zasady wypłacania i finansowania rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego. Świadczenie będzie można przyznać: matkom, które urodziły i...

Wydawanie kopii dokumentacji pracowniczej – nowe regulacje obowiązujące od 1 stycznia 2019 r.

Jednym z kluczowych zagadnień uregulowanych w obowiązującym od dnia 1 stycznia 2019 r. rozp. MRPIPS z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji...

Wzory deklaracji składanych PFRON – aktualne regulacje

W Dzienniku Ustaw z dnia 29 stycznia 2019 r. pod pozycją 172 opublikowano obwieszczenie MRPIPS z dn. 08.01.2019 r., w załączniku do którego został...

Od marca 2019 r. wzrasta kwota bazowa służąca do ustalania wysokości emerytury

Kwota bazowa ustalana jest corocznie i obowiązuje od dn. 01.03. każdego roku kalendarzowego do końca lutego następnego roku kalendarzowego. Zgodnie z zapisem art. 19 ustawy z dnia...

Najnowsze artykuły