Zarabiamy jak nigdy: rekordowe płace w Polsce!

Kwota 4.973,73 zł - oto średnia grudniowa pensja w Polsce, wg opublikowanych dziś danych GUS. W skali roku oznacza to wzrost wysokości płac o...

Kodeks pracy – nowela wynikająca z ustawy o SOP

Z dniem 01.02.br. wejdą w życie przepisy nowej ustawy z dn. 08.12.2017 r. o Służbie Ochrony Państwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 138),...

BHP przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym

Z dniem 10.08.2018 r. wejdą w życie nowe przepisy wykonawcze zawarte w rozp. MRiF z dn. 15.12.2017 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy...

E-składka podsumowanie

Od 1 stycznia nastąpiły zmiany w opłacaniu składek przez przedsiębiorców. Do tej pory przedsiębiorcy dokonywali kilku przelewów do ZUS, teraz robią jeden, co upraszcza...

Rekordowa podwyżka składki zdrowotnej w 2018 roku

Zgodnie z obwieszczeniem Prezesa GUS z dn. 17.01.2018 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym...

Do 31 stycznia 2018 r. płatnicy składek muszą złożyć ZUS IWA

Kto ma obowiązek złożyć ZUS IWA? Informację o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe ZUS IWA za 2017 rok zobowiązani są przekazać płatnicy, którzy...

BHP w odlewniach metali – nowe przepisy wykonawcze

17Wydanie nowego aktu wykonawczego zostało podyktowane koniecznością dostosowania przepisów dotyczących ochrony zdrowia i życia pracowników do aktualnych warunków wykonywania pracy w odlewniach metali, ukształtowanych...

Udzielanie cudzoziemcom ochrony na terytorium RP – jednolity tekst ustawy

W Dzienniku Ustaw z dn. 09.01.2018 r. pod pozycją 51 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 08.12.2017 r., w załączniku do którego został...

TK zbada ustawę znoszącą limit składek ZUS

Jak poinformowała Kancelaria Prezydenta w komunikacie zamieszczonym na stronie internetowej, analiza przebiegu prac legislacyjnych w zakresie trybu zaopiniowania projektu ustawy przez Radę Dialogu Społecznego,...

Prawo o ustroju sądów powszechnych – nowe jednolite przepisy

W Dzienniku Ustaw z dnia 05.01.2018 r. pod pozycją 23 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 13.12.2017 r., w załączniku do którego został...

Najnowsze artykuły