Nie wszyscy pracownicy będą musieli przejść szkolenie BHP

Zostały one zawarte w projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorstw w prawie podatkowym i gospodarczym. Projekt zakłada m.in....

Ochrona przeciwpożarowa – aktualne przepisy

W Dzienniku Ustaw z dnia 27 marca 2018 r. pod pozycją 620 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 06.03.2018 r., w załączniku do...

Wypadki przy pracy w 2017 roku – dane GUS

Spośród 88330 poszkodowanych ogółem, 87400 osób uległo wypadkom przy pracy ze skutkiem lekkim (o 0,2 % więcej niż w 2016 r.), 661 osób –...

BHP podczas eksploatacji maszyn roboczych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych – aktualne przepisy

W jednolitym tekście wymienionego powyżej rozp. MG z dnia 20 września 2001 r. uwzględniono zmiany wprowadzone rozp. zmieniającym wydanym przez Ministra Rozwoju i Finansów...

Wypadki w drodze do pracy lub z pracy, a wypadki przy pracy

„Jakie należy podjąć czynności, jeżeli w zeszłym roku została sporządzona pracownikowi karta wypadku w drodze z domu do pracy a obecnie, na wskutek dodatkowych...

Nowy wykaz norm zharmonizowanych – obwieszczenie Prezesa PKN

Odnośne obwieszczenie Prezesa PKN z dn. 31.01.2018 r. w sprawie wykazu norm zharmonizowanych zostało opublikowane w Monitorze Polskim z dnia 16.03.2018 r. pod pozycją 288. W...

BHP i ochrona zdrowia: Zwolnienie z badań lekarskich

Czy brak aktualnych badań lekarskich może stanowić przyczynę zewnętrzną wypadku przy pracy? „Czy bez zgody lekarza, z którym mamy podpisaną umowę na sprawowanie opieki medycznej...

Priorytety zdrowotne państwa według Ministra Zdrowia

Wydając dnia 27 lutego br. stosowny akt wykonawczy, Minister Zdrowia określił priorytety zdrowotne państwa. Zapisy w tej kwestii zostały zawarte w rozp. MZ  z dnia...

BHP przy pracach związanych z narażeniem na pole-EM – jednolite przepisy wykonawcze

W jednolitym tekście wymienionego powyżej rozp. uwzględniono zmiany wprowadzone na podstawie rozp. nowelizującego, wydanego przez MRPIPS dnia 23.12.2016 r. (Dz. U. poz. 2284, ze...

Zapobieganie oraz zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi – jednolite przepisy

W Dzienniku Ustaw z dnia 18.01.2018 r. pod pozycją 151 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 08.12.2017 r., w załączniku do którego został...

Najnowsze artykuły