Przenoszenie dokumentacji pracowniczej pomiędzy systemami teleinformatycznymi

Obecnie obowiązujące przepisy k.p. przewidują możliwość prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej także w postaci elektronicznej, przy czym dokumentacja w tej formie jest równoważna z...

Doręczanie informacji lub zawiadomienia o możliwości odbioru dokumentacji pracowniczej oraz sposób jej odbioru

W rozdziale 5 rozp. MRPIPS z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 2369), zwanego dalej „r.d.p.”,...

Wydawanie kopii dokumentacji pracowniczej – nowe regulacje obowiązujące od 1 stycznia 2019 r.

Jednym z kluczowych zagadnień uregulowanych w obowiązującym od dnia 1 stycznia 2019 r. rozp. MRPIPS z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji...

Wzory deklaracji składanych PFRON – aktualne regulacje

W Dzienniku Ustaw z dnia 29 stycznia 2019 r. pod pozycją 172 opublikowano obwieszczenie MRPIPS z dn. 08.01.2019 r., w załączniku do którego został...

Okresy, od których zależy wymiar urlopu wypoczynkowego

W zależności od stażu pracy pracownikowi co do zasady przysługuje w trakcie roku kalendarzowego 20 lub 26 dni urlopu wypoczynkowego, chyba że jest objęty...

Zatrudnienie socjalne – ogłoszono aktualne przepisy

W Dzienniku Ustaw z dnia 5 lutego 2019 r. pod pozycją 217 opublikowano nowy jednolity tekst ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o...

Postępowanie z dokumentacją pracowniczą w razie przejścia zakładu pracy na innego pracodawcę oraz zabezpieczenie...

W przepisach par. 7 oraz 8 rozp. MRPIPS z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 2369)...

PIP apeluje do pracodawców o szczepienia ochronne przeciw odrze

W związku ze stwierdzonym w ostatnim czasie wzrostem liczby przypadków odry w Polsce, Główny Inspektor Pracy apeluj do pracodawców i przedsiębiorców o podjęcie działań...

Pozostałe dokumenty podlegające gromadzeniu w indywidualnej dokumentacji pracownika

Oprócz wniosków, dokumentów oraz zgód składających się na indywidualną dokumentację pracownika w zakresie ewidencjowania czasu pracy, pracodawca jest obowiązany gromadzić  – w prowadzonej oddzielnie...

Dokumentacja dotycząca ewidencjonowania czasu pracy – przepisy wykonawcze obowiązujące od 2019 r.

Z dniem 1 stycznia 2019 r. weszły w życie przepisy nowego rozp. MRPIPS z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz.U....

Najnowsze artykuły