Zatrudnianie cudzoziemców – najważniejsze zmiany obowiązujące od 01.01.2018 r.

Zmiany w powyżej określonym zakresie zostały wprowadzone na mocy ustawy z dn. 20.07.2017 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy...

Od 01.01.2018 r. grant z FP także za zatrudnienie opiekuna osoby niepełnosprawnej

Przepisy ustawy z dn. 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1065, ze zm.), zwanej dalej...

Zatrudnianie cudzoziemców – kolejna zmiana

Dnia 01.01.2018 r. weszła w życie jedna zmiana do rozp. MPIPS z dn. 29.01.2009 r. w sprawie określenia przypadków, w których zezwolenie na pracę...

Kwota wolna od potrąceń w 2018 r.

Zgodnie z zapisem art. 871 § 1 k.p. wolna od potrąceń jest kwota wynagrodzenia za pracę w wysokości: wynagrodzenia minimalnego, po odliczeniu składek na...

Wydawanie zezwoleń na pracę cudzoziemców – zasady obowiązujące w 2018 r.

Wydanie wspomnianego powyżej rozp. wynika ze zmian w ustawie z dn. 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017...

Wydawanie zezwoleń na pracę cudzoziemców – zasady obowiązujące w 2018 r.

Wydanie wspomnianego powyżej rozp. wynika ze zmian w ustawie z dn. 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017...

Odpowiedzialność materialna pracownika za szkodę wyrządzoną pracodawcy

Pracownik, który wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych ze swej winy wyrządził pracodawcy szkodę, ponosi odpowiedzialność materialną. Wysokość odszkodowania, o które może ubiegać...

Minimalne wynagrodzenie od 1 stycznia 2018

Taki wzrost minimalnego wynagrodzenia gwarantują przepisy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2017 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej...

Cudzoziemcy: zezwolenie na pracę sezonową oraz powierzenie pracy

Wydanie powyższego rozp. stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego z art. 90 ust. 10 ustawy z dn. 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy...

Zatrudnianie młodocianych – umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego

Zgodnie z przepisem art. 190 § 1 Kodeksu pracy młodocianym jest osoba, która ukończyła 16 lat, a nie przekroczyła 18 lat. Co do zasady...

Najnowsze artykuły