Ustawa o Krajowym Rejestrze Karnym – jednolite przepisy

W Dzienniku Ustaw z dnia 24.07.2015 r. pod pozycją 1036 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 03.07.2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu...

Nowe rozporządzenie w sprawie udzielania urlopów wychowawczych

W dniu 01.10.br. wchodzi w życie nowe rozp. MPiPS z dn. 19.09.2013 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania urlopu wychowawczego (Dz.U. poz. 1139), stanowiące...

Sprawozdanie PIP za 2014 rok: nieprawidłowości wystąpiły w co drugim spośród skontrolowanych podmiotów

Zlikwidowanie bezpośrednich zagrożeń dla życia i zdrowia 71 tys. pracowników, doprowadzenie do zawarcia umów o pracę dla 8,9 tys. osób oraz wyegzekwowanie 105,5 mln...

Od 1 stycznia 2015 r. wzrasta płaca minimalna

Najniższa ustawowo gwarantowana pensja z początkiem nowego roku wzrośnie o 70 zł brutto. Minimalne wynagrodzenie, którego kwota ogłoszona została w rozp. RM z dn....

Miesięczne dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych – zmiany w 2014 r.

W 2014 r. nastąpi ujednolicenie kwot dofinansowań do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych – pracodawcy prowadzący zakłady pracy chronionej oraz przedsiębiorcy z otwartego rynku pracy otrzymają...

Świadczenie 500 zł dla dzieci w pieczy zastępczej

Dzieci w pieczy zastępczej otrzymają dodatkowe wsparcie w wysokości 500 zł miesięcznie. Dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego będzie przysługiwać niezależnie od dochodu na każde...

Urlop macierzyński a zakończenie umowy o pracę

Pracownica urodzi dziecko w styczniu, umowę o pracę na czas określony ma zawartą do 28 lutego 2017 r. Czy w takim wypadku umowa o...

Dziedziny mające zastosowanie w ochronie zdrowia – aktualne przepisy

W Dzienniku Ustaw z dnia 15 maja 2020 r. pod pozycją 857 opublikowano obwieszczenie Ministra Zdrowia (MZ) z dnia 30.04.2020 r., w załączniku do...

Czas pracy 2020

Czas pracy to, zgodnie z formułą wyrażoną w art. 128 § 1 k.p., czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy...

Konsekwencje wzrostu płacy minimalnej w 2015 roku

Od 1 stycznia 2015 r. zmianie uległa wysokość minimalnego wynagrodzenia pracowników. Najniższa ustawowo gwarantowana pensja osób zatrudnionych w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy wzrosła...

Najnowsze artykuły