Minimalne wynagrodzenie pracowników młodocianych od 1.09.2014 r.

W związku z ogłoszeniem kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w II kw. 2014 r. od dn. 01.09.2014 r. zmianie ulegają stawki minimalnego wynagrodzenia za pracę...

Pracownicy OHP oraz pracownicy Centrum Informatycznego Edukacji – nowela przepisów płacowych

Z dniem 01.01.2015 r. weszły w życie zmiany w przepisach płacowych dotyczące niektórych pracowników Ochotniczych Hufców Pracy (OHP) oraz zatrudnionych w Centrum Informatycznym Edukacji...

MPiPS podsumowuje osiągnięcia w zakresie polityki rodzinnej

Z dłuższego płatnego urlopu mogą korzystać wszyscy rodzice dzieci urodzonych po 31 grudnia 2012 roku. Składa się na niego: 20 tygodni urlopu macierzyńskiego, 6...

Kształtowanie wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej – nowy jednolity tekst ustawy

W Dzienniku Ustaw z dnia 7 grudnia 2018 r. pod pozycją 2288 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 23.11.2018 r., w załączniku do...

Czas pracy w 2014 r. – w przyszłym roku będziemy pracować nieco krócej niż...

W roku 2014 liczba dni roboczych oraz liczba godzin pracy w ujęciu całorocznym wyniesie odpowiednio 250 dni i 2000 godzin do przepracowania. Oznacza to,...

Świadectwo pracy – jednolite przepisy wykonawcze

W Dzienniku Ustaw z dnia 3 lipca 2018 r. pod pozycją 1289 opublikowano obwieszczenie MRPIPS z dn. 08.06.2018 r., w załączniku do którego został...

Zmiany w przepisach o promocji zatrudnienia wynikające z ustawy antykryzysowej

Środki Funduszu Pracy (FP) mogą być przeznaczone na finansowanie części działań publicznych służb zatrudnienia, wynikających z zadań określonych w innych ustawach – nowy przepis...

Zarządzanie niepełnosprawnością w miejscu pracy – cykl szkoleń

Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w kwietniu i maju 2015 r. organizuje cykl szkoleń: Zarządzanie niepełnosprawnością...

Kwota wolna od potrąceń w 2014 r.

Przepisy Kodeksu pracy przewidują szczególną ochronę wynagrodzenia pracowników przed potrąceniem, ustanawiając tzw. kwotę wolną od potrąceń. Wysokość tej kwoty zależna jest od minimalnego wynagrodzenia,...

Praktyczna nauka zawodu dorosłych potrwa krócej

W ramach ustawy zmieniającej z dn. 14.03.2014 r. (Dz.U. poz. 598), stanowiącej nowelę do ustawy z dn. 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach...

Najnowsze artykuły