Kodeks pracy – nowela wynikająca z ustawy o SOP

Z dniem 01.02.br. wejdą w życie przepisy nowej ustawy z dn. 08.12.2017 r. o Służbie Ochrony Państwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 138),...

Udzielanie cudzoziemcom ochrony na terytorium RP – jednolity tekst ustawy

W Dzienniku Ustaw z dn. 09.01.2018 r. pod pozycją 51 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 08.12.2017 r., w załączniku do którego został...

Prawo o ustroju sądów powszechnych – nowe jednolite przepisy

W Dzienniku Ustaw z dnia 05.01.2018 r. pod pozycją 23 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 13.12.2017 r., w załączniku do którego został...

Organizowanie prac społecznie użytecznych – nowy akt wykonawczy

Publikacja nowego aktu wykonawczego, o którym wyżej mowa, wynika z wejścia w życie ustawy z dn. 22.06.2017 r. o zmianie niektórych ustaw w związku...

Kodeks pracy – nowela wynikająca z ujednolicenia terminologii w systemie sądownictwa

W ramach powołanego aktu prawnego przewidziano jedną zmianę w ustawie – Kodeks pracy (k.p.). Nowela, o której mowa, dotyczy zapisu zawartego w art. 262 §...

Najważniejsze zmiany w prawie pracy w 2018 roku

Szeroka zasada niedyskryminacji Obecnie normami o charakterze antydyskryminacyjnym są art. 113 Kodeksu pracy – wprowadzający zasadę niedyskryminacji oraz art. 183a K.p., który jest rozwinięciem tej zasady. Zgodnie z...

Wysokość wpłat wnoszonych z wnioskiem o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca – kwoty obowiązujące...

Powyższe rozp. opublikowano w Dz. U. z dn. 15.12.2017 r. pod pozycją 2350. Ogłoszenie nowego aktu wykonawczego wynika ze zmian w ustawie z dn....

Ustawa o zdrowiu publicznym – nowe aktualne przepisy

W Dzienniku Ustaw z dnia 04.12.2017 r. opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 09.11.2017 r., w załączniku do którego został zawarty nowy jednolity...

Kodeks karny skarbowy – aktualne przepisy

W Dzienniku Ustaw z dnia 01.12.2017 r. pod pozycją 2226 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 09.11.2017 r., w załączniku do którego został...

Ustawa antyalkoholowa – nowe uprawnienia sądu w zakresie wywiadu środowiskowego

Z dniem 05.01.2018 r. wejdą w życie przepisy ustawy z dn. 12.10.2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy o wychowaniu w...

Najnowsze artykuły