Raport z przeglądu Polski 

Fundusz odnotowuje w swoim raporcie znaczące przyspieszenie wzrostu gospodarczego Polski – z 3,1% w 2016 r. do ponad 5% w 2018 r. – spowodowane głównie ożywieniem gospodarki strefy euro, zwiększeniem transferu środków z UE oraz realizacją nowych, dużych programów socjalnych. Odpowiedzialna polityka makroekonomiczna umożliwiła dalsze wzmocnienie stabilności fiskalnej i zewnętrznej, wspierając jednocześnie wzrost gospodarczy oraz zwiększając zaufanie inwestorów i odporność sektora finansowego na zewnętrzne turbulencje.

Znaczące dostosowanie fiskalne, widoczne w postaci obniżenia deficytu budżetowego oraz tendencji spadkowej długu publicznego, osiągnięto dzięki poprawie ściągalności podatków i zmniejszaniu luki VAT oraz dzięki oszczędnościom w niektórych kategoriach wydatków. MFW podkreśla również rekordowo niskie bezrobocie i stabilność sektora finansowego oraz jego odporność na zakłócenia i szoki.

„MFW szacuje, że wzrost PKB w 2018 r. przekroczył 5%. To bardzo dobra informacja. W kolejnych latach, zgodnie z naszymi prognozami, czeka nas spowolnienie wzrostu PKB wpisujące się w ogólnoświatowy cykl koniunkturalny. Jak prognozują eksperci MFW dynamika PKB będzie mniejsza ale w przypadku Polski utrzyma się na solidnym poziomie (3,6%). Według prognoz zawartych w ustawie budżetowej wzrost PKB Polski w 2019 r. wyniesie 3,8 %. Są to prognozy zbliżone do konsensusu rynkowego. Pracujemy nad rozwiązaniami wspomagającymi stabilny rozwój naszej gospodarki, aby była jeszcze bardziej odporna na uwarunkowania zewnętrzne” – powiedziała minister finansów, prof. Teresa Czerwińska

Prognozy MFW

Eksperci MFW prognozują spowolnienie tempa wzrostu PKB do – nadal wysokiego – poziomu 3,6% w 2019 r. oraz 3% w 2020 r., a w średnim okresie do 2,8% wskutek spadku zasobów siły roboczej oraz umiarkowanej dynamiki produktywności i prywatnych inwestycji. Przewiduje się także stopniowy wzrost, z obecnie bardzo niskiego poziomu, bazowej inflacji i deficytu na rachunku obrotów bieżących.

Wśród zagrożeń zewnętrznych dla polskiej gospodarki raport wymienia: eskalację napięć w międzynarodowym handlu, skutki Brexitu, możliwy odpływ za granicę pracowników – imigrantów oraz turbulencje na rynkach finansowych. Wśród możliwych działań strukturalnych Fundusz proponuje usuwanie barier dla inwestycji, podnoszenie kwalifikacji siły roboczej, lepsze dopasowanie świadczeń społecznych oraz podniesienie wieku emerytalnego.

Raport o stabilności sektora finansowego w Polsce

Raport FSSA zawiera ocenę polskiego sektora finansowego przeprowadzoną w ramach programu FSAP (Financial Sector Assessment Programme), który został ustanowiony w 1999 r. i stanowi kompleksową analizę sektora finansowego w danym kraju. Przegląd FSAP bada odporność sektora finansowego, jakość ram regulacyjnych i nadzorczych oraz zdolność do zarządzania kryzysami i ich rozwiązywania. FSAP zawiera rekomendacje z zakresu nadzoru mikro- i makroostrożnościowego, dostosowane do specyficznych warunków panujących w danym kraju. FSAP odbywa się co pięć lat w krajach uznanych przez MFW za systemowo ważne, a do takich należy Polska.

W najnowszym raporcie podkreślono, że polski system bankowy cechuje odporność na szoki makroekonomiczne, rynkowe i płynnościowe. Wskazano również na zmiany struktury własnościowej w sektorze finansowym w Polsce, w kontekście strategii „repolonizacji”. Pozytywnie oceniono zmniejszenie ekspozycji w zakresie kredytów hipotecznych nominowanych w walutach obcych. W raporcie podkreślono, że ograniczony popyt na pożyczki dla przedsiębiorstw skłonił banki do zwiększenia zaangażowania w bardziej ryzykowne i niezabezpieczone kredyty konsumenckie. Wskazano również na ryzyka wiążące się z poziomem adekwatności kapitałowej w sektorze SKOK.

W raporcie wskazano, że obowiązki, cele i kompetencje czterech instytucji (Ministerstwo Finansów, Narodowy Bank Polski, Komisja Nadzoru Finansowego i Bankowy Fundusz Gwarancyjny) odpowiedzialnych za stabilność systemu finansowego w Polsce są jasno określone przez prawo. Instytucje te współpracują w skoordynowany sposób, poprzez udział w Komitecie Stabilności Finansowej.

Rekomendacje FSAP

Jedną z rekomendacji FSAP było wyłączenie budżetu Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) z budżetu państwa w celu zwiększenia niezależności tego organu.  Reforma, która weszła w życie 1 stycznia 2019 r., sprawiła, że UKNF jest niezależny od budżetu państwa w zakresie wymogów stabilizującej reguły wydatkowej, bowiem stał się państwową  osobą prawną, a jego plan finansowy stanowi jedynie załącznik do ustawy budżetowej. Dzięki wprowadzonym zmianom Urząd Komisji zyskał niezależność w dysponowaniu posiadanymi funduszami, co pozwoli na swobodną alokację środków zgodnie z bieżącymi potrzebami.

Źródło: www.mf.gov.pl