Z dniem 01.01.2019 r. weszło w życie rozporządzenie MEN w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, będące realizacją art. 70a ust. 9 Karty Nauczyciela. Upoważnienie ustawowe, tak jak i inne przepisy ww. artykułu, obowiązuje od początku roku.

Do tej pory kwestie finansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli uregulowane były w rozp. MENiS z dn. 29.03.2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz.U. z 2002 r. poz. 430, ze zm.).

Konieczność wydania nowego rozporządzenia wynikała ze zmiany art. 70a KN, wprowadzonej przepisem art. 76 pkt 33 u.f.z.o., która weszła w życie 01.01.2019 r. na podstawie art. 147 pkt 4 ww. ustawy.

Jakie zmiany?

Najważniejszą zmianą wprowadzoną w ramach …

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Zaloguj się
Zamów dostęp.