Na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 oraz ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w przypadku złożenia przez przedsiębiorcę wniosku o udzielenie subwencji finansowej w ramach projektu Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. (PFR), ZUS przekazuje do PFR dane dotyczące stanu zatrudnienia oraz salda na koncie płatnika.

 

Jeżeli w odpowiedzi na swój wniosek otrzymałeś informację o negatywnym wyniku weryfikacji spełnienia przez Ciebie warunków otrzymania subwencji i masz wątpliwości co do poprawności tej weryfikacji, sprawdź według jakich zasad Zakład Ubezpieczeń Społecznych przekazał dane do PFR. Na tej podstawie możesz samodzielnie sprawdzić czy dane, które ZUS posiada w oparciu o złożone przez Ciebie do ZUS dokumenty, zgadzają się z informacją jaką wskazałeś we wniosku o subwencję w banku. Możesz też złożyć wniosek do ZUS w celu uzyskania informacji jakie dane Zakład Ubezpieczeń Społecznych przekazał do PFR.

Kolejny wniosek o subwencję złóż dopiero po wyjaśnieniu rozbieżności i upewnieniu się, że spełniasz warunki do  jej uzyskania zgodnie z zasadami opisanymi w tym artykule.

 

Dane o stanie zatrudnienia

 

Dane o stanie zatrudnienia ZUS ustala i przekazuje do PFR według:

 1. imiennych raportów rozliczeniowych za 12/2019 na dzień 31 grudnia 2019 r.
 2. imiennych raportów rozliczeniowych za okres, dla którego upłynął termin składania dokumentów na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku o subwencję, np.:
  • dla wniosku o subwencję złożonego 29 kwietnia 2020 r. stan zatrudnienia ZUS ustala na dzień 31 marca 2020 r. według dokumentów za 02/2020,
  • dla wniosku o subwencję złożonego 5 maja 2020 r. stan zatrudnienia ZUS ustala na dzień 30 kwietnia 2020 r. według dokumentów za 03/2020,
 3. imiennych raportów rozliczeniowych za miesiąc odpowiadający nazwie miesiąca złożenia wniosku w roku poprzednim, np.:
  • dla wniosku złożonego 28 kwietnia 2020 r. ZUS ustala stan zatrudnienia według dokumentów za 04/2019,
  • dla wniosku złożonego 7 maja 2020 r. stan zatrudnienia ZUS ustala według dokumentów za 05/2019.

Dane dotyczące stanu zatrudnienia ZUS przekazuje w rozbiciu na liczbę pracowników, liczbę etatów, liczbę współpracowników – według kryteriów:

 1. Liczba pracowników to liczba ubezpieczonych, za których płatnik złożył:
  • imienne raporty rozliczeniowe ZUS RCA z kodami tytułów ubezpieczenia: 0110, 0111, 0125, 0126. Z tej liczby wyłączone są osoby, za które płatnik składek wykazał zerową podstawę wymiaru składek i jednocześnie w tym samym okresie rozliczeniowym złożył:
   • imienny raport rozliczeniowy z kodem tytułu ubezpieczenia 1240 lub 1211 oraz
   • imienny raport rozliczeniowy ZUS RSA z kodem świadczenia/przerwy 311, 315, 319, 320, 325, 326, 121, 122 za cały okres rozliczeniowy,
  • imienne raporty rozliczeniowe ZUS RSA z kodami świadczenia/przerwy innymi niż 311, 315, 319, 320, 325, 326, 121, 122 i jednocześnie nie złożył imiennego raportu rozliczeniowego ZUS RCA.
 2. Liczba etatów to suma etatów z imiennych raportów rozliczeniowych ZUS RCA złożonych za ubezpieczonych z kodami tytułów ubezpieczenia: 0110, 0111, 0125, 0126.

  Wymiar czasu pracy większy niż pełen etat został ograniczony do 1. Pozostałe wartości zaokrąglane są do dwóch miejsc po przecinku. Do liczby etatów nie jest dodawany wymiaru czasu pracy osób, za które płatnik składek wykazał zerową podstawę wymiaru składek i jednocześnie w tym samym okresie rozliczeniowym złożył:

  • imienny raport rozliczeniowy z kodem tytułu ubezpieczenia 1240 lub 1211 oraz
  • imienny raport rozliczeniowy ZUS RSA z kodem świadczenia/przerwy 311, 315, 319, 320, 325, 326, 121, 122 za cały okres rozliczeniowy,

  oraz wymiar czasu pracy osób, za które płatnik składał wyłącznie raport RSA.

 3. Liczba współpracowników to liczba ubezpieczonych podlegających ubezpieczeniom społecznym, za których płatnik złożył:
  • imienne raporty rozliczeniowe ZUS RCA i ZUS RSA z kodami tytułów ubezpieczenia: 0411, 0417, 0426, 0428, 0200, 2241, 2242, 0511, 0545, 1240, 1211, 0120

   UWAGA!
   Dla kodu tytułu ubezpieczenia 0120 sumowany jest wymiar czasu pracy wynikający z raportu rozliczeniowego według takich samych zasad jak stosowane przy ustalaniu liczby etatów,

  • imienne raporty rozliczeniowe ZUS RSA z kodem świadczenia/przerwy 311, 315, 319, 320, 325, 326, 121, 122 i równocześnie nie złożył raportu rozliczeniowego ZUS RCA z kodem tytułu ubezpieczenia 0110, 0111, 0125, 0126.

 

Dane o saldzie

 

Dane o saldzie dotyczą składek na ubezpieczenia społeczne (FUS). ZUS Ustala je i przekazuje do PFR w zakresie:

 1. salda według stanu na 31 grudnia 2019 r. i według stanu na dzień zapytania z PFR (banku) odrębnie dla każdej z dat,
 2. wyniku sprawdzenia, czy kwota zadłużenia nie przekracza 8,70 zł (parametr określony przez PFR).
 3. jeśli nie ma zadłużenia, ZUS przekazuje informację, że płatnik nie zalega w opłacaniu składek,
 4. jeśli całe albo część zadłużenia jest objęta układem ratalnym lub odroczeniem terminu płatności, ZUS przekazuje informację o objęciu całości albo części zadłużenia ulgą,
 5. jeśli jest zadłużenie, w każdym przypadku ZUS przekazuje informację o tym, czy jest złożony wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacania składek (RDZ), który jest rozpatrywany przez ZUS.

Jak samodzielnie możesz zweryfikować czy dane, które ZUS posiada na podstawie złożonych przez Ciebie dokumentów i które ZUS przekazał do PFR, zgadzają się z informacją jaką wskazałeś we wniosku o subwencję w banku.

Zweryfikuj u siebie dokumenty rozliczeniowe za poszczególne okresy, które przekazałeś z uwzględnieniem powyższych zasad i ustal czy wskazałeś we wniosku o subwencje prawidłowe dane. Jeśli znajdziesz w swoich dokumentach błąd, możesz do ZUS wysłać korektę. Na każdym etapie  możesz też wystąpić do ZUS z wnioskiem o informację jakie dane ZUS przekazał do PFR. Jednak w przypadku, gdy uznasz, że niezbędna jest korekta, ZUS rekomenduje złożenie takiego wniosku po złożeniu przez Ciebie korekty. Dzięki temu uzyskasz potwierdzenie jakie dane ZUS ma zewidencjonowane na Twoim koncie w ZUS. W dalszej części artykułu dowiesz się jak złożyć wniosek o informację jakie dane ZUS przekazał do PFR.

 

Jak złożyć wniosek o potwierdzenie informacji przekazanych przez ZUS do PFR

 

Jeśli chcesz dowiedzieć się jakie dane ZUS przekazał do PFR lub jakie dane ZUS ma zewidencjonowane po Twoich korektach, możesz do ZUS złożyć wniosek o informację o stanie konta płatnika składek (RD-3). Musisz dołączyć do niego załącznik Potwierdzenie informacji przekazanych przez ZUS do Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. (PFR) do rozpatrzenia wniosku o udzielenie subwencji finansowej w ramach projektu (RD-PFR). W załączniku wskaż czego dotyczy Twoje pytanie: liczby pracowników/etatów czy salda.

Ważne!

Wniosek RD-3 wraz z załącznikiem RD-PFR możesz złożyć do ZUS:

 • drogą elektroniczną przez PUE ZUS (skorzystaj z instrukcji plik docx 492kb),
 • za pośrednictwem poczty,
 • osobiście w placówce ZUS – na przykład do skrzynki na dokumenty oznakowanej napisem „Tarcza antykryzysowa”.

 

źródło: ZUS