Efektywne i sprawne działanie KAS

W celu zapewnienia sprawnego i efektywnego wykonywania zadań KAS, zgodnie z rozwiązaniami zawartymi w nowelizacji, Minister Finansów, który jest organem KAS, został wyposażony w instrumenty pozwalające na wzmocnienie koordynacji zadań realizowanych przez Krajową Administrację Skarbową, w tym przez Służbę Celno-Skarbową. Powoli  to Ministrowi Finansów na wzmocnienie zarządczej roli w procesie analizy i wdrażania rozwiązań mających na celu zwiększenie efektywności administracji skarbowej, a tym samym przyczynić się do sprawnego poboru należności. Tym samym zmiany w przepisach ustawy mają się przyczynić do poprawy ściągalności dochodów, są też reakcją na dotychczasowe doświadczenia wynikające ze stosowania przepisów ustawy o KAS. Nowe instrumenty są reakcją na zmieniające się otoczenie służb skarbowych i nowe możliwości jakie daje technologia oraz oparcie działalności służb skarbowych na posiadanych danych. Tym samym ma przyczynić się również do zmniejszania obciążeń administracyjnych w stosunku do podatników.

Lepszy dostęp do informacji

W zakresie dostępu do informacji niezbędnych do realizacji zadań KAS ustawa wprowadza następujące zmiany:

  • rozszerzenie zakresu pozyskiwanych danych m.in. o informacje o zdarzeniach mających wpływ na powstanie lub wysokość niepodatkowych należności budżetowych.
  • umożliwienie występowania przez organy KAS na etapie czynności analitycznych z żądaniem do instytucji finansowych o podanie danych posiadacza rachunku bankowego wykorzystywanego do działania w „szarej strefie”. Przyznane uprawnienie  jest środkiem, który pozwoli na ustalenie informacji dotyczących osoby, która ukrywa swoje dane w celu prowadzenia niezgłoszonej do opodatkowania działalności gospodarczej, uzyskiwania przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych, uzyskiwania przychodów niezadeklarowanych albo przychodów nieujawnionych w złożonych deklaracjach. Zmiana ta ma na celu wyposażenie organów KAS w odpowiednie narzędzia w celu uszczelnienia systemu i ograniczenia szarej strefy.

Kontrole celno-skarbowe

Celem ustawy jest też doprecyzowanie i uzupełnienie przepisów dotyczących trybu przeprowadzania kontroli celno-skarbowej:

  1. Ustawa wprowadza zmiany w zakresie korekty deklaracji podatkowej polegające na informowaniu naczelnika urzędu celno-skarbowego przeprowadzającego kontrolę celno-skarbową o złożonej przez kontrolowanego korekcie deklaracji podatkowej. Naczelnik ten podejmuje decyzję dotyczącą uwzględnienia korekty deklaracji zawiadamiając o tym naczelnika urzędu skarbowego.
  2. Rozszerzono zakres przedmiotowy kontroli celno-skarbowej prowadzonej na podstawie stałego upoważnienia o kontrolę w zakresie m.in. oznaczania i stosowania znaków akcyzy, posiadania automatów do gier hazardowych. Wprowadzone regulacje wpłyną pozytywnie na sprawność działania organów KAS, tak, aby na bieżąco mogły reagować na zidentyfikowane, niepożądane zjawiska, oraz przyczyni się do efektywnego sprawowania nadzoru w ww. zakresie.
  3. Wprowadzono regulację umożliwiającą prowadzenie kontroli w oparciu o stałe upoważnienie w zakresie produkcji i dystrybucji automatów do gier. Rozwiązanie to stanowi jeden z elementów systemu zabezpieczeń pozwalających w sprawny i skuteczny sposób na eliminowanie możliwości nielegalnego urządzania gier na automatach. Możliwość prowadzenia czynności, w oparciu o stałe upoważnienie, umożliwia podjęcie czynności niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zamiarze wprowadzenia lub wyprowadzenia automatów do gier.
  4. Wprowadzano regulację umożliwiającą wykrywanie przez organy KAS paliwa pochodzącego z nieujawnionych źródeł, od którego nie pobrano akcyzy lub nie pobrano akcyzy w należnej wysokości, bez konieczności każdorazowego uzyskiwania indywidualnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli celno-skarbowej. Z praktyki organów KAS wynika, że paliwo pochodzące z nieujawnionych źródeł, niespełniające wymagań jakościowych, rozprowadzane jest na lokalnych stacjach benzynowych lub bezpośrednio do podmiotów zużywających takie paliwo. Umożliwienie przeprowadzenia kontroli na podstawie stałego upoważnienia w zakresie parametrów jakościowych paliw przyczyni się do zwiększenia skuteczności wykonywania kontroli celno-skarbowych w ww. obszarach poprzez odbiurokratyzowanie czynności związanych z udzielaniem indywidualnych upoważnień oraz przyspieszy szybkość reakcji na niepożądane zjawiska (np. możliwość przeprowadzenia wielu kontroli jednego dnia u wielu podmiotów).
  5. Wprowadzony został również uproszczony tryb wszczynania kontroli, zmieniono także  zasady dokumentowania wyników tych kontroli, co pozwoli na szybkie uruchamianie kontroli wobec podejrzenia występowania nieprawidłowości, w szczególności na rynku wyrobów akcyzowych. Wyeliminuje to także trudności z terminowym doręczaniem upoważnienia do kontroli. W przypadku kontroli stacji paliw i sklepów w miejscu kontroli z reguły nie ma osób, którym można skutecznie doręczyć upoważnienie do kontroli.
  6. Wprowadzono regulacje umożliwiające przeprowadzanie kontroli celno-skarbowej w spółkach wchodzących w skład podatkowej grupy kapitałowej, która utraciła status podatnika oraz wobec byłych wspólników spółki cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej albo komandytowo-akcyjnej, w przypadku rozwiązania tych spółek w trakcie kontroli.
  7. Doprecyzowano zasady wszczęcia kontroli celno-skarbowej. W przypadku nieobecności kontrolowanego, reprezentanta kontrolowanego lub pełnomocnika, kontrola celno-skarbowa może być wszczęta po okazaniu legitymacji służbowej pracownikowi kontrolowanego, lub w obecności przywołanego świadka, którym powinien być funkcjonariusz publiczny, który nie jest pracownikiem izby administracji skarbowej albo funkcjonariuszem Służby Celno-Skarbowej. Jednocześnie wprowadzono regulację, w myśl której w przypadku wszczęcia kontroli na legitymację upoważnienie do przeprowadzenia kontroli celno-skarbowej należy doręczyć kontrolowanemu bez zbędnej zwłoki. Przepisy te zmierzają do eliminowania przypadków unikania doręczenia upoważnienia do kontroli celno-skarbowej.

Sprawozdanie roczne z działalności KAS

Dla usprawnienia przepływu informacji w organach państwa Szef KAS będzie m.in. zobowiązany do corocznego przedstawiania Ministrowi Finansów sprawozdania z działalności KAS, które będzie zawierało w szczególności informacje dotyczące realizacji dochodów z należności celnych oraz innych opłat związanych z przywozem i wywozem towarów, realizacji polityki kadrowej i szkoleniowej w jednostkach organizacyjnych KAS oraz realizacji budżetu państwa w zakresie finansowania działalności KAS.

Przepisy ustawy wejdą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, czyli 2 stycznia 2019 roku.

Źródło: www.mf.gov.pl