SENTENCJA

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący – Sędzia NSA Bogdan Lubiński, Sędzia NSA Maciej Jaśniewicz (sprawozdawca), Sędzia WSA del. Alina Rzepecka, , po rozpoznaniu w dniu 12 grudnia 2018 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej B. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w L. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 9 stycznia 2018 r. sygn. akt I SA/Gd 1429/17 w sprawie ze skargi B. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w L. na interpretację indywidualną Wójta Gminy K. z dnia 30 maja 2017 r. nr […] w przedmiocie pisemnej interpretacji prawa podatkowego w zakresie opłaty reklamowej:

  1. oddala skargę kasacyjną,
  2. zasądza od B. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w L. na rzecz Wójta Gminy K. kwotę 240 (słownie: dwieście czterdzieści) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Zaloguj się
Zamów dostęp.