Zgodnie z oczekiwaniami głównym czynnikiem wzrostu pozostała konsumpcja. Wzrost w czwartym kwartale o 5 proc. wpłynął też na bardzo dobry wynik w całym roku 2017 – wzrost o 4,3 proc. Jest to efekt zarówno dobrej koniunktury na rynku pracy, jak i poprawy sytuacji dochodowej rodzin wynikającej z wprowadzenia programu Rodzina 500plus. Dobre nastroje konsumentów zwiastują utrzymanie się tej tendencji w najbliższej perspektywie – komentuje resort przedsiębiorczości.

Obserwowaliśmy także silne przyspieszenie tempa wzrostu nakładów brutto na środki trwałe, którego tempo wyniosło 11,3 proc. W całym roku wzrost wyniósł 5,2 proc. Oceniamy, że przyspieszenie tempa wzrostu wynikało z intensyfikacji nakładów sektora publicznego i stanowi dobrą prognozę dla wysokiego wzrostu nakładów w najbliższych kwartałach – pisze MPiT w komunikacie.

Utrzymuje się także wysokie tempo wzrostu eksportu – w czwartym kwartale wzrósł on o 6,8 proc. i był zbliżony do notowanego w całym 2017 roku (6,7 proc.). Na skutek znaczącego przyspieszenia importu, związanego głównie ze wzrostem importochłonnych nakładów inwestycyjnych, wkład eksportu netto był negatywny (-0,8 pkt. proc.), a spadek zapasów obniżył tempo wzrostu PKB o 0,4 pkt. proc.

Przyspieszenie tempa wzrostu w czwartym kwartale było wynikiem wyższego wkładu wartości dodanej przemysłu (wzrost o 7,8 proc.) we wzrost PKB. Nieco niższy był natomiast wkład sektora budowlanego (wzrost o 9,8 proc.). Wysoki wzrost odnotowały także sektory usług (handel i naprawy o 6,3 proc. oraz transport o 11,5 proc.).

Po wyeliminowaniu wahań o charakterze sezonowym, tempo wzrostu wyniosło 1 proc. względem poprzedniego kwartału, przy wzroście o 1,2 proc. w trzecim kwartale. Wzrost odnotowano w większości sektorów gospodarki. Wartość dodana brutto rosła nieznacznie wolniej niż PKB i w czwartym kwartale jej kwartalne tempo wzrostu wyniosło 0,9 proc. Spośród głównych sektorów zarówno przemysł (wzrost o 1,3 proc.), jak i handel (wzrost o 1,3 proc.) oraz transport (wzrost o 1,2 proc.) rosły w tempie wyższym niż PKB. Pozwala to optymistycznie oceniać perspektywy wzrostu w 2018 roku. Zdaniem resortu spadek dynamiki sektora budowlanego miał charakter przejściowy, o czym świadczą bardzo dobre dane dotyczące stycznia.  W ocenie MPiT ożywienie ma zrównoważony charakter.

Analiza składników popytu wskazuje na trwały wzrost konsumpcji oraz rosnące tempo wzrostu nakładów brutto na środki trwałe, stabilnie rośnie także eksport. W ujęciu rocznym PKB wyrównany sezonowo był wyższy o 4,3 proc. w czwartym kwartale i wciąż rozwija się szybciej niż gospodarka strefy euro (2,7 proc.), a także całej UE (2,6 proc.). Na tle dostępnych danych Eurostat, szybciej rosły jedynie gospodarki Rumunii, Węgier i Łotwy.

MPiT oczekuje, że w kolejnych kwartałach, przy braku znaczących zaburzeń zewnętrznych, ożywienie gospodarcze utrzyma się na zbliżonym poziomie.

Źródło: www.mpit.gov.pl