W II kwartale 2019 r. PKB wyrównany sezonowo (w cenach stałych przy roku odniesienia 2010) wzrósł realnie o 0,8% w porównaniu z poprzednim kwartałem i był wyższy niż przed rokiem o 4,2%.

PKB niewyrównany sezonowo (w cenach stałych średniorocznych roku poprzedniego) wzrósł realnie o 4,5% w porównaniu z II kwartałem ub. roku.

W II kwartale 2019 r. czynnikiem wzrostu gospodarczego był popyt krajowy, którego wzrost w skali roku wyniósł 4,8% i był wyższy od notowanego w I kwartale 2019 r. (wzrost o 4,2%). Wpłynął na to wyższy niż w I kwartale 2019 r. wzrost akumulacji brutto, który wyniósł 7,5% (wobec 3,2% w I kwartale 2019 r.). Spożycie ogółem wzrosło w tempie słabszym niż w I kwartale 2019 r. W II kwartale 2019 r. zwiększyło się ono o 4,1% (wobec 4,4% w I kwartale 2019 r.). Spożycie w sektorze gospodarstw domowych wzrosło o 4,4% i było wyższe niż w I kwartale 2019 r. (wzrost o 3,9%). Tempo wzrostu nakładów brutto na środki trwałe było słabsze niż w I kwartale  2019 r. i wyniosło 9,0% (wobec 12,6%).

W efekcie wpływ popytu krajowego na tempo wzrostu gospodarczego wyniósł +4,5 p. proc. (wobec +4,0 p. proc. w I kwartale 2019 r.). Złożył się na to pozytywny wpływ spożycia ogółem, który wyniósł +3,1 p. proc. (wobec +3,5 p. proc. w I kwartale 2019 r.), z tego wpływ spożycia w sektorze gospodarstw domowych +2,5 p. proc. oraz spożycia publicznego +0,6 p. proc. (w I kwartale 2019 r. odpowiednio: +2,4 p. proc.  i +1,1 p. proc.). Wpływ popytu inwestycyjnego na wzrost PKB wyniósł +1,5 p. proc. (w I kwartale 2019 r. było to +1,6 p. proc.). Przyrost rzeczowych środków obrotowych miał wpływ negatywny, lecz w mniejszej skali niż w I kw. 2019 r. i wyniósł -0,1 p. proc. (w I kw. 2019 r. wyniósł -1,1 p. proc.). W konsekwencji dodatni wpływ akumulacji brutto na wzrost PKB wyniósł +1,4 p. proc. (wobec +0,5 p. proc. w I kwartale 2019 r.). W II kwartale br. wpływ eksportu netto na wzrost gospodarczy był neutralny (wobec +0,7 p. proc. w I kw. 2019 r.).

Szybsze tempo wzrostu niż przeciętnie w gospodarce narodowej zanotowano w handlu i naprawach, transporcie, działalności finansowej i ubezpieczeniowej; słabsze – w przemyśle i budownictwie.

Komentarz MPiT

Zgodnie z szacunkiem GUS Produkt Krajowy Brutto w II kw. 2019 r. wzrósł o 4,5 proc. (nastąpiła korekta szybkiego szacunku o +0,1 p.proc.). Jak podkreśla resort przedsiębiorczości, to bardzo dobry wynik – Polska znajduje się w czołówce krajów UE pod względem wzrostu gospodarczego, utrzymując kolejny kwartał stabilny i wysoki poziom dynamiki rozwoju.

Według szybkiego szacunku GUS ceny dóbr i usług konsumpcyjnych w sierpniu 2019 r. pozostały na poziomie z lipca br. W porównaniu z sierpniem 2018 r. ceny wzrosły o 2,8 proc. Dane są zbliżone do oczekiwań formułowanych przez MPiT przed miesiącem.

Zdaniem MPiT korzystne parametry wzrostu gospodarczego Polski dają wyraźną podstawę do oczekiwania, iż roczny wzrost PKB w 2019 r. osiągnie poziom 4,5 proc.

Dynamikę PKB silnie wspierały nakłady brutto na środki trwałe (inwestycje). Wzrost w II kwartale wyniósł 9,0 proc., a w I połowie roku osiągnął 10,5 proc. (r/r). Co szczególnie cieszy to fakt, iż właśnie sektor przedsiębiorstw generuje znaczące nakłady inwestycyjne. Wzrost inwestycji przedsiębiorstw niefinansowych w I połowie roku osiągnął 19 proc. (r/r). Oczekujemy, że przyspieszenie inwestycji będzie bardzo widoczne w II połowie roku, co potwierdzają już pierwsze dane w przemyśle i budownictwie.

Silnie rosnące wynagrodzenia, ale także dochody dyspozycyjne na osobę w gospodarstwie domowym skutkują wzmożonymi wydatkami konsumpcyjnymi. Wzrost konsumpcji wyniósł w II kwartale 4,4 proc. (r/r), a w I połowie roku osiągnął 4,2 proc.

Tym samym, jak czytamy w komentarzu, gospodarka Polski pozostaje odporna na negatywne zjawiska otoczenia gospodarczego, a aktywność inwestycyjna przedsiębiorców nie pozostawia wątpliwości o ich sprawności biznesowej i gotowości do dalszego, dynamicznego rozwoju.

Źródło: GUS, MPiT