Procedury dotyczące wglądu do prac uczniów należy zapisać w statucie szkoły

Sprawdź, na jakich zasadach udostępniać prace uczniów oraz jak zapisać te zasady w statucie szkoły.

Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia mają być udostępniane uczniowi i jego rodzicom, a w szkole policealnej – uczniowi. Z analogicznego zapisu obowiązującego przed wejściem w życie nowelizacji ustawy o systemie oświaty – usunięto zwrot na wniosek, co oznacza, że obecnie prace mają być udostępniane obligatoryjnie, bez oczekiwania aż uczeń lub rodzic zwróci się o to do nauczyciela.

Nauczyciel ma obowiązek udostępnić sprawdzone i ocenione bieżące prace pisemne

Obowiązek udostępniania prac wynika wprost z definicji oceniania, gdyż ocenianie ma na celu m.in. informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych, motywowanie do dalszych postępów w nauce, dostarczanie rodzicom informacji o postępach i trudnościach w nauce oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia. Sama znajomość oceny, o której poinformuje uczeń nie daje tak dokładnej informacji na temat jego wiedzy, jak widok ocenionego sprawdzianu.

Dopiero po obejrzeniu sprawdzianu można stwierdzić nad czym uczeń musi popracować, jakie braki uzupełnić. Istotą oceniania bieżącego jest monitorowanie pracy ucznia oraz przekazywanie mu informacji o jego osiągnięciach, tak aby stanowiły one motywację do dalszego działania. Jest również źródłem istotnych dla ucznia i jego rodziców informacji – wskazuje na to, co uczeń robi dobrze, co wymaga poprawy oraz jak powinien się dalej uczyć, aby osiągnąć sukces.

Jednak żaden zapis prawa nie precyzuje zasad udostępniania prac.  Przepisy u.s.o. wskazują, że szkoła musi określić w swoim statucie sposób udostępniania, co oznacza, że decyzje ma podjąć rada pedagogiczna. Należy jednak zwrócić uwagę, że omawiany zapis ustawy o systemie oświaty mówi o udostępnianiu prac, a nie o ich udostępnianiu do wglądu.

Czyli intencją ustawodawcy było zobligowanie szkół do udostępnienia prac w znaczeniu ich przekazania, a nie tylko pokazania.

Ze stanowiska MEN w tej sprawie wynika, że:

  • zapisy statutów regulujące zasady udostępniania prac tylko na terenie szkoły, podczas spotkań z rodzicami oraz tylko do wglądu – będą uznane za nieprawidłowe,
  • rozważania mające miejsce w szkołach i na forach internetowych na temat tego, czy należy umożliwiać kserowanie i fotografowanie sprawdzianów – są bezzasadne, gdyż przekazanie pracy to zadanie nauczyciela, a nie troska rodzica czy ucznia.

Sposób udostępniania prac powinien być ustalony w taki sposób, aby każdy nauczyciel w sytuacji konfliktowej miał możliwość udowodnienia, że taka praca została uczniowi lub jego rodzicom udostępniona.

Najczęściej szkoły stosują zasadę przekazywania kopii prac. Musimy jednak mieć świadomość, że nie istnieje rozwiązanie sytuacji, które nie wymagałoby od nauczyciela dodatkowych czynności. Należy także pamiętać, że o ustalonych sposobach udostępniania prac trzeba poinformować uczniów oraz ich rodziców.

Rzecznik Praw Ucznia

W każdej szkole powinien zostać powołany Rzecznik Praw Ucznia – zwykle funkcję ta pełni nauczyciel danej szkoły. Szkoła jest jednym z miejsc, w którym prawa człowieka, w tym prawa ucznia, powinny być szanowane z najwyższą troską. Rzecznik Praw Ucznia podejmuje działania na rzecz zapewnienia uczniom warunków do pełnego i harmonijnego rozwoju, poszanowania Ich godności i podmiotowości.

Rzecznik Praw Ucznia to nauczyciel obdarzony zaufaniem, powoływany na wniosek dyrektora szkoły, przy akceptacji społeczności uczniowskiej reprezentowanej przez samorząd uczniowski.

Podstawą działania RPU jest:

1/ Powszechna Deklaracja Praw Człowieka;

2/ Konwencja o Prawach Dziecka;

3/ Statut szkoły – prawa i obowiązki ucznia;

4/ Wewnątrzszkolny system oceniania.

A czy w Waszej szkole jest Rzecznik Praw Ucznia?

Ciekawe pytania i odpowiedzi o portalach społecznościowych i nie tylko. A więc: