Analitycy wskazują jednocześnie na czynniki ryzyka jak brexit czy spowolnienie wschodzących rynków, zwłaszcza w Chinach. Według założeń, PKB Polski powinno wzrosnąć o 3,5 proc., przy inflacji na poziomie 2,3 proc.

W porównaniu z szybkim wzrostem w poprzednich latach, przewidywane ogólne tempo wzrostu będzie umiarkowane, a prognozom tym towarzyszy duża niepewność.

Wzrost gospodarczy

Umiarkowane osłabienie działalności gospodarczej nastąpiło już w drugiej połowie ubiegłego roku, kiedy tempo wzrostu światowego handlu spowolniło, niepewność doprowadziła do spadku zaufania, a czynniki o charakterze tymczasowym, takie jak zakłócenia w produkcji samochodów, napięcia społeczne i niepewność związana z polityką fiskalną negatywnie wpłynęły na wyniki niektórych państw członkowskich. W rezultacie wzrost produktu krajowego brutto (PKB) zarówno w strefie euro, jak i w całej UE spadł z 2,4 proc. w 2017 r. do 1,9 proc. w 2018 r. (prognoza z jesieni: 2,1 proc. dla UE– 28 oraz dla strefy euro).

Aktywność gospodarcza na początku tego roku utrzymała się na niskim poziomie, choć nadal opiera się na solidnych fundamentach. Wzrost gospodarczy się utrzyma, choć będzie bardziej umiarkowany. Poprawa warunków na rynku pracy, korzystne warunki finansowania i nieco ekspansywna polityka fiskalna będą mieć pozytywny wpływ na europejską gospodarkę. Przewiduje się wzrost PKB w strefie euro o 1,3 proc. w 2019 r. i 1,6 proc. w 2020 r. (prognoza z jesieni: 1,9 proc. w 2019 r.; 1,7 proc. w 2020 r.). Przewidywany wzrost PKB w UE także skorygowano w dół: w 2019 r. ma on wynieść 1,5 proc., a w 2020 r. 1,7 proc. (prognoza z jesieni: 1,9 proc. w 2019 r.; 1,8 proc. w 2020 r.).

Większe państwa członkowskie, których przewidywany w 2019 r. wzrost zauważalnie skorygowano w dół, to Niemcy, Włochy i Holandia. Na sytuację wielu państw członkowskich korzystnie wpływa duży popyt wewnętrzny, wspierany także przez fundusze unijne.

Inflacja

Inflacja cen konsumpcyjnych w strefie euro spadła pod koniec 2018 r. ze względu na gwałtowny spadek cen energii i niższą inflację cen żywności. Inflacja bazowa, która nie obejmuje cen energii i nieprzetworzonej żywności, przez cały rok była niewielka pomimo szybszego wzrostu płac. Ogólna inflacja (HICP) wynosiła średnio 1,7 proc. w 2018 r. i wzrosła w porównaniu z 1,5 proc. w 2017 r. Przy założeniu, że ceny ropy naftowej w tym i w kolejnym roku nie będą niższe niż jesienią, inflacja w strefie euro będzie umiarkowana i wyniesie 1,4 proc. w 2019 r., a w 2020 r. nieznacznie wzrośnie do 1,5 proc. W UE przewiduje się, że inflacja wyniesie średnio 1,6 proc. w bieżącym roku, a w 2020 r. wzrośnie do 1,8 proc.

Niepewności

Prognozy ekonomiczne charakteryzuje wysoki stopień niepewności, nie można też wykluczyć ryzyka pogorszenia. Napięcia w handlu, które w ostatnim czasie ciążyły na ogólnym nastroju, złagodniały w pewnym stopniu, choć nadal są powodem do niepokoju. Możliwe jest bardziej drastyczne niż przewidywane spowolnienie gospodarki Chin, a globalne rynki finansowe i rynki wschodzące są narażone na negatywny wpływ gwałtownych zmian poczucia zagrożenia i przewidywanego wzrostu. W UE niepokój budzi przebieg brexitu.

Wielka Brytania: czysto techniczne założenia na 2019 r.

W związku z trwającym procesem wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z UE, prognozy na 2019 r. i 2020 r. opierają się na czysto technicznym założeniu, że stosunki handlowe między UE-27 i Zjednoczonym Królestwem się nie zmienią. Założenie to przyjęto jedynie w celu sporządzenia prognozy i nie ma ono wpływu na toczący się w kontekście art. 50 proces.

Kontekst

Komisja Europejska publikuje co roku dwie prognozy kompleksowe (wiosenną i jesienną) oraz dwie prognozy śródokresowe (zimową i letnią). Prognozy śródokresowe obejmują roczne i kwartalne dane dotyczące PKB oraz inflacji i będą dotyczyć roku bieżącego i roku następnego dla wszystkich państw członkowskich i strefy euro. Uwzględnione zostaną również dane zbiorcze na poziomie UE.

Kolejną prognozą kompleksową Komisji Europejskiej będzie prognoza gospodarcza z wiosny 2019 r., która zostanie opublikowana w maju 2019 r.

Źródło: https://ec.europa.eu