Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało projekty uchwały i rozporządzenia dotyczące programu „Wyprawka szkolna” na nowy rok szkolny, rozpoczynający się we wrześniu. W środę (8 maja) dokumenty trafiły do konsultacji publicznych.

„Wyprawka szkolna” nie jest nowym programem, rząd realizuje go od 17 lat. W tym czasie zmieniały się warunki przyznawania, jak i grupy uczniów, którzy mogli skorzystać z oferowanego wsparcia. W nadchodzącym roku szkolnym 2019/2020 program będzie kontynuowany. Zmieniono jednak część zapisów, w związku z wprowadzaniem bezpłatnych podręczników, które są własnością szkoły i użycza się ich uczniom. W nowym roku szkolnym prawo do bezpłatnych podręczników będą mieli wszyscy uczniowie klas I-VIII szkół podstawowych. Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych nie będą objęci wsparciem.

To dlatego MEN w projekcie uchwały wyróżnia specjalne warunki przyznawania dofinansowania dla uczniów niepełnosprawnych.

Jak czytamy w projekcie uchwały, pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, w tym określonych podręczników do kształcenia specjalnego oraz materiałów edukacyjnych, będzie udzielana uczniom:

1) słabowidzącym,
2) niesłyszącym,
3) słabosłyszącym,
4) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
5) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
6) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
7) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
8) z niepełnosprawnościami sprzężonymi (w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w powyższych punktach),

posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczającym w roku szkolnym 2019/2020 do:

 • branżowej szkoły I stopnia,
 • klasy I czteroletniego liceum ogólnokształcącego,
 • klas I–III dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego prowadzonych w czteroletnim liceum ogólnokształcącym,
 • klasy I pięcioletniego technikum,
 • klas I–IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum, szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy,
 • klas III–VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia,
 • klas VI–IX ogólnokształcącej szkoły baletowej,
 • klasy I liceum sztuk plastycznych,
 • klas IV–VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych,
 • klas I–IV dotychczasowego liceum plastycznego prowadzonych w liceum sztuk plastycznych lub klas IV–VI dotychczasowej ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych prowadzonych w liceum sztuk plastycznych.

Z kolei na dofinansowanie zakupu podręczników do kształcenia w zawodach, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, będzie udzielana tej samej grupie uczniów (jeśli chodzi o rodzaj niepełnosprawności), uczęszczającym w roku 2019/2020 do:

 • klasy I branżowej szkoły I stopnia,
 • klasy I pięcioletniego technikum,
 • klasy I dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonej w pięcioletnim technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy.

Aby skorzystać z programu, rodzice lub opiekunowie prawni ucznia będą musieli złożyć wniosek do dyrektora szkoły. O dofinansowanie będzie mógł starać się także sam uczeń, jeśli osiągnie pełnoletniość, jak i w jego imieniu – nauczyciel czy pracownik socjalny.

Łączny koszt realizacji programu oszacowano na 14,8 mln zł.

Agata Pąchalska