„Czy lekarz prowadzący działalność gospodarczą mający podpisane kontrakty z przychodniami w ramach prowadzonej działalności gospodarczej może zawrzeć odrębną umowę zlecenie na pełnienie dyżurów ze szpitalem? Ze szpitalem nie łączy lekarza żaden stosunek prawny ani umowa o prace ani kontrakt – umowa zlecenie byłaby jedyna. Umowa zlecenie nie jest zawarta w ramach prowadzonej przez lekarza działalności gospodarczej. Stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, odrębnymi źródłami przychodów są: działalność wykonywana osobiście, pozarolnicza działalność gospodarcza. Przepisy prawa podatkowego, co do zasady, nie zabraniają, czy też nie ograniczają podatnikowi prowadzącemu działalność gospodarczą możliwości równoczesnego uzyskiwania przychodów z tytułu umów zlecenia, kwalifikowanych jako przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy. (…). Z zawartej umowy zlecenia zleceniodawca potrąca należne składki ZUS i podatek dochodowy. Czy biorąc powyższe pod uwagę – przychody osiągane z tytułu umowy zlecenia będą mogły być zakwalifikowane do przychodów z działalności wykonywanej osobiście?”

Odpowiadając na zadane pytanie należy wskazać, że owszem – przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: u-PIT) wyodrębniają interesujące nas w tym przypadku przychody z działalności wykonywanej osobiście i pozarolniczej działalności gospodarczej. Co więcej – zostało określone w ustawie, że przychody z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, uzyskiwane wyłącznie od osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, mają charakter przychodów z działalności wykonywanej osobiście.

Jednakże sprawa nie jest tak oczywista, gdyż wymaga …

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Zaloguj się
Zamów dostęp.