Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

ERGO- Portal stworzony z myślą o Tobie

Obowiązuje od dnia 01.07.2017

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną przez Business Management Spółka Jawna, z siedzibą w Krakowie, Al. 29 Listopada 130/208, 31-406 Kraków, nr NIP 6782548091, nr KRS 0000254412.

Niniejszy Regulamin znajduje zastosowanie wobec podmiotów będących przedsiębiorcami w rozumieniu przepisów art. 431 ustawy z dn. 23.04.1964 r. – Kodeks cywilny (t. jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 380, z późn. zm.), tj. osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową oraz jednostek budżetowych i instytucji publicznych

Definicje:

Usługodawca

Świadczącym usługę jest Business Management Spółka Jawna, z siedzibą w Krakowie, Al. 29 Listopada 130/208, 31-406 Kraków, nr NIP 6782548091, nr KRS 0000254412.

Użytkownik

Każdy podmiot, który w jakikolwiek sposób skorzystał z usługi lub z dowolnej strony internetowej przynależącej do usługi (zwany dalej „Użytkownikiem”).

Usługobiorca

Użytkownik, który zawarł z Usługodawcą umowę o świadczenie usługi (zwany dalej „Usługobiorcą”).

I. Postanowienia ogólne

 1. Wszelkie prawa do portalu (jego elementów tekstowych, graficznych, zdjęć, aplikacji i baz danych) są zastrzeżone na rzecz Usługodawcy. Zarówno portal, jak i każdy z jego elementów podlegają ochronie przewidzianej przez polskie prawo, w tym w szczególności przepisy ustawy z dn. 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 666, ze zm.), ustawy z dn. 27.07.2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U. poz. 1402, z późn. zm.) oraz ustawy z dn. 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. jedn. Dz. U. z 2003 r. poz. 1503, z późn. zm.).
 2. Żaden z elementów portalu nie może być zwielokrotniany, publikowany lub w inny sposób publicznie wykorzystywany bez pisemnej zgody Usługodawcy. Jakiekolwiek drukowanie, kopiowanie czy inne wykorzystanie może odbywać się wyłącznie dla użytku osobistego i w celu niekomercyjnym.

3 .Usługodawcy przysługuje prawo do kontroli korzystania z usług świadczonych za pośrednictwem portalu poprzez zbieranie danych i prowadzenie rejestrów dokumentujących korzystanie z usług przez Usługobiorcę.

  1. Wszystkie informacje przekazywane przez sieć telemarketerów, ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje skierowane do ogółu lub poszczególnych osób, firm, poczytuje się w rozumieniu przepisów ustawy z dn. 23.04.1964 r. – Kodeks cywilny nie za ofertę, lecz za reklamę i zaproszenie do zawarcia umowy.
  2. Informacje zawarte na stronach portalu mają charakter poglądowy i ryzyko ich wykorzystania ponosi Usługobiorca. Informacje te nie mogą być wykorzystywane w szczególności w postępowaniu administracyjnym, procesowym, a także w innych formach nieprocesowych.
  3. Dane Usługobiorców są gromadzone zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)
  4. Okres testowy (bezpłatny) to czas, w którym Użytkownik ma prawo do bezpłatnego korzystania z Usługi, służący zapoznaniu się przez Użytkownika z funkcjonalnością (przydatnością) wybranego zakresu usługi.


II. Rejestracja

 

 1. W celu uzyskania dostępu do Usług świadczonych odpłatnie i nieodpłatnie konieczne jest dokonanie Rejestracji.
 2. W celu dokonania Rejestracji należy wypełnić wszystkie pola formularza rejestracyjnego, będącego zarazem formularzem zamówienia na Usługi. Jest on udostępniony przez Administratora na stronie Internetowej Portalu widoczny w przycisku „Zamawiam dostęp”. Prawidłowo wypełniony formularz rejestracyjny należy przesłać do Administratora poprzez aktywację przycisku „Zamawiam dostęp”.
 3. Poprawnie wypełniony i zaakceptowany przez Użytkownika formularz rejestracyjny jest przesłany do Administratora i zapisywany w bazie danych portalu.
 4. Przesłanie przez Użytkownika wypełnionego w sposób skuteczny formularza rejestracyjnego jest równoznaczne z:

1) zapoznaniem się przez Użytkownika z opisem i zakresem usług świadczonych przez Business Management J. Mosiądz, T. Oliwa, D. Rząsa Spółka Jawna, z siedzibą w Krakowie oraz warunkami ich świadczenia przez Administratora,

2) zapoznaniem się przez Użytkownika z postanowieniami Regulaminu oraz ich akceptacja i zobowiązaniem się do ich przestrzegania bez zastrzeżeń,

3) złożeniem przez Użytkownika oświadczenia, że dane zawarte w formularzu rejestracyjnym są zgodne z prawdą oraz że jest upoważniony do składania oświadczeń woli,

4) złożeniem oświadczenia, że z dniem zarejestrowania formularza zamówienia Użytkownik przyjmuje ofertę zamieszczoną w formularzu zamówienia oraz Regulaminie i jest to moment zawarcia umowy na okres bezpłatny oraz następujący po nim okres abonamentowy jeśli Użytkownik nie odstąpi od umowy w czasie określonym w Regulaminie świadczenia usług .

 1. Użytkownik będący przedsiębiorcą, jednostką budżetową lub instytucją publiczną przystępuje do umowy dobrowolnie, świadomie i swobodnie podając w formularzu rejestracyjnym następujące dane:

1) dane logowania: e-mail oraz hasło umożliwiające logowanie na stronie internetowej portalu,

2) imię i nazwisko osoby zamawiającej usługę, uprawnionej do działania w tym zakresie w imieniu Użytkownika,

3) pełną nazwę użytkownika,

4) nr NIP,

5) informacje czy jest podatnikiem VAT czynnym,

6) numer telefonu kontaktowego,

7) adres (miasto, kod pocztowy, nazwa ulicy, nr domu, nr lokalu).

 1. Użytkownik może w trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Administratora na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym. Zgoda na otrzymywanie informacji handlowych jest dobrowolna i może być w każdej chwili cofnięta, przy czym zgoda taka nie jest wymagana, o ile podany przez ww. Użytkownika niebędącego osobą fizyczną adres poczty elektronicznej jest jego podstawowym firmowym adresem e-mail, udostępnionym w szczególności na jego stronie internetowej.
 2. Usługobiorca, rejestrując formularz zamówienia, zobowiązany jest do podania kompletnych i prawdziwych danych umożliwiających identyfikację Usługobiorcy w toku zwykłych czynności, bez ponoszenia dodatkowych nakładów przez Usługodawcę.
 3. Usługodawca przekazuje Usługobiorcy treść Regulaminu utrwalonego w postaci elektronicznego dokumentu na stronie portalu. Przekazanie to następuje poprzez kliknięcie na link Regulamin dostępny na stronie formularza zamówienia, który po złożeniu zamówienia Usługobiorca otrzyma na adres e-mail.
 4. Bez względu na realizację obowiązku informacyjnego przez Usługodawcę na podstawie niniejszej umowy Usługobiorca oświadcza, że we własnym zakresie sporządzi wydruk niniejszego Regulaminu lub zapisze jego kopię na innym stałym nośniku zapisu informacyjnego.
 5. Usługodawca informuje Usługobiorcę o przyjęciu i zaakceptowaniu jego zamówienia (zawarciu umowy) poprzez przesłanie na adres e-mail Usługobiorcy wiadomości z danymi zamówienia i linkiem do Regulaminu.
 6. Po otrzymaniu potwierdzenia zamówienia Usługobiorca od razu ma możliwość rozpoczęcia szkolenia zakończonego certyfikatem. Przystąpienie do egzaminu wyklucza odstąpienie od umowy. Usługobiorca ma też możliwość umieszczenia bannera swojej firmy. Usługa ta zostanie zrealizowana po opłaceniu kwoty wynikającej z zamówienia i wystawionej faktury VAT.
 7. Usługodawcy przysługuje prawo do odrzucenia zarejestrowanego zamówienia, bez wymogu uzasadnienia powodów jego odrzucenia.
 8. Usługobiorca jest zobowiązany do nieudostępniania swojego loginu i hasła jakiemukolwiek innemu podmiotowi.
 9. Zmiany warunków umowy dokonuje się tylko i wyłącznie w formie pisemnej (aneks). Udzielenie aneksu uniemożliwia umieszczenie na portalu bannera Usługobiorcy .
 10. Usługodawca nie ma obowiązku zwrotu opłaty abonamentowej w przypadku rozwiązania umowy z winy Usługobiorcy przed upływem okresu, na jaki został wykupiony abonament. Dotyczy to sytuacji rażącego naruszania ustalonych zasad współpracy z winy Usługobiorcy.
 11. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za problemy w dostępie do usług, nie leżące po stronie Usługodawcy, w szczególności zawinione przez operatora internetowego u Usługobiorcy, serwery poczty elektronicznej Usługobiorcy, nieprawidłową konfigurację komputera Usługobiorcy, obecność szkodliwego oprogramowania na komputerze Usługobiorcy (wirusy, trojany itp.). Usługodawca dokłada wszelkich starań (w zakresie swoich możliwości), aby pomóc Usługobiorcom wyeliminować problem. Usługodawca zastrzega sobie prawo do przerw technicznych związanych z konserwacją serwerów.
 12. Strony ustalają, że podstawą do złożenia reklamacji może być wyłącznie brak zgodności usługi oraz sposobu jej świadczenia z warunkami umowy określonymi w niniejszym Regulaminie. Podstawy reklamacji nie mogą stanowić okoliczności związane wyłącznie z działalnością podmiotów, za których działania Usługodawca nie odpowiada, w szczególności okoliczność nie zapoznania się przez Usługobiorcę z treścią Regulaminu.
 13. Wszelkie reklamacje techniczne dotyczące funkcjonowania portalu oraz problemy z korzystaniem ze świadczonych za jego pośrednictwem usług należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres bok@ergo.edu.pl z podaniem szczegółowego opisu reklamacji (w szczególności dokładny adres URL strony, na której występuje problem, oraz dołączony do przesłanej wiadomości e-mail zrzut ekranu pokazujący widok z momentu wystąpienia problemu) oraz podaniem dokładnych danych identyfikujących reklamującego (login, NIP, nazwa firmy, numer zamówienia). Zgłoszenia należy dokonać niezwłocznie po pojawieniu się problemu. Brak zgłoszenia problemu z dostępem do usługi w ciągu 10 dni po złożeniu zamówienia skutkuje uznaniem prawidłowego funkcjonowania usługi u Usługobiorcy. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 30 dni od dnia przesłania przez Usługobiorcę prawidłowego zgłoszenia (z pełnym zestawem ww. danych). Usługobiorca zostaje zawiadomiony drogą elektroniczną o wyniku postępowania reklamacyjnego.

III. Usługi świadczone odpłatnie

 1. Dzień dokonania skutecznej rejestracji formularza zamówienia rozpoczyna określony w formularzu zamówienia okres testowy, w którym Usługobiorca ma prawo do okresu bezpłatnego korzystania z Usługi, służący zapoznaniu się przez Usługobiorcę z funkcjonalnością wybranej usługi.
 2. Realizacja zamówienia rozpoczyna się w dniu, w którym Użytkownik przyjął ofertę zawarcia umowy o świadczenie usługi dostępną na stronie portalu, w postaci formularza zamówienia i Regulaminu. Zawarcie umowy o świadczenie usług następuje w wyniku skutecznie dokonanej przez Użytkownika rejestracji.
 3. Wszystkie informacje przekazane przez sieć telemarketerów, ogłoszenia, cenniki i inne informacje, skierowane do Użytkownika, poczytuje się w razie wątpliwości nie za ofertę, lecz za reklamę i zaproszenie do zawarcia umowy.
 4. Usługobiorcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy do ostatniego dnia okresu testowego liczonego od dnia złożenia zamówienia. W tym celu należy wypełnić „Formularz odstąpienia” znajdujący się na stronie internetowej portalu ERGO przed upływem terminu testowego pod rygorem nieważności.
 5. Brak odstąpienia od umowy w wyżej określonym terminie skutkuje przedłużeniem umowy na odpłatny okres abonamentowy zgodny ze złożonym zamówieniem z ceną i okresem wybranym przez Usługobiorcę w formularzu rejestracyjnym.

Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:

1) o świadczenie usług, jeżeli Usługobiorca skorzystał ze szkolenia zakończonego certyfikatem. Przystąpienie do egzaminu wyklucza odstąpienie od umowy,

 

2) o świadczenie usług, jeżeli Usługobiorca umieścił banner swojej firmy na stronie Portalu. Usługa ta jest realizowana po opłaceniu w terminie kwoty wynikającej z zamówienia.

 

 1. Faktura VAT za usługi, w przypadku braku odstąpienia od umowy zostanie wystawiona niezwłocznie po okresie testowym i przesłana Usługobiorcy drogą elektroniczną na podany w formularzu zamówienia adres e-mail lub w formie papierowej za pośrednictwem nadawcy pocztowego.
 2. Cena podana w zamówieniu jest ceną netto. Usługa jest objęta podatkiem VAT według obowiązującej stawki. Użytkownik upoważnia Administratora do wystawiania faktury VAT bez podpisu ze strony Użytkownika. Faktura VAT płatna jest przelewem z 7-dniowym terminem płatności.
 3. Za dzień wykonania usługi uznaje się ostatni dzień okresu rozliczeniowego określonego w formularzu zamówienia lub na wystawionej fakturze VAT.
 4. Usługa jest rozliczana w okresach rozliczeniowych. Po zakończeniu zamówionego okresu abonamentowego Usługodawca automatycznie przedłuża umowę na kolejne odpowiednie dla zamówienia okresy abonamentowe.
 5. Wypowiedzenie umowy dostępu z podaniem numeru zamówienia powinno być złożone e-mailem na adres bok@ergo.edu.pl lub faksem na numer 12 311 46 64 pod rygorem nieważności na co najmniej 7 dni przed końcem okresu abonamentowego. Po otrzymaniu wypowiedzenia w wyżej podanym terminie Usługodawca nalicza dwumiesięczny okres wypowiedzenia z ceną wyliczoną proporcjonalnie od wartości zamówionej usługi.
 6. W przypadku, gdy Użytkownik opóźnia się z zapłatą za usługę, w całości lub w części Usługodawca zastrzega sobie prawo dochodzenia odsetek ustawowych za czas opóźnienia w zapłacie. Usługodawca może naliczyć odsetki od kwoty pozostałej do zapłaty, poczynając od dnia następującego po dniu w którym upłynął termin płatności abonamentu.
 7. Usługodawca zastrzega sobie prawo naliczenia opłaty za czynności windykacyjne zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (t. jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 684).

 

IV. Polityka prywatności (cookies)

 1. Portal, którego Administratorem jest Business Management J. Mosiądz, T. Oliwa, D. Rząsa Spółka Jawna, z siedzibą w Krakowie, nr NIP 6782548091, nr KRS 0000254412 nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika portalu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych portalu. Cookies z reguły zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Portalu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Business Management J. Mosiądz, T. Oliwa, D. Rząsa Spółka Jawna, z siedzibą w Krakowie, nr NIP 6782548091, nr KRS 0000254412.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem przez Użytkownika z portalu. Pliki cookies umożliwiają w szczególności:

1) utrzymanie sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie portalu ponownie wpisywać loginu i hasła,

2) dostosowanie zawartości stron internetowych portalu do preferencji Użytkownika oraz optymalizację korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,

3) tworzenie statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

 1. W ramach portalu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:

1) „sesyjne” (session cookies) – są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej),

2) „stałe” (persistent cookies) – przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

 1. Portal stosuje następujące rodzaje plików cookies:

1) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach portalu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach portalu,

2) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych portalu,

3) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika.

 1. Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) w wielu przypadkach domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy portalu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika portalu . Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 2. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych portalu.
 3. Administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) jest Business Management J. Mosiądz, T. Oliwa, D. Rząsa Spółka Jawna z siedzibą w Krakowie, al. 29 Listopada 130, 31-406 Kraków, KRS 0000254412, NIP 6782548091.
 4. Dane osobowe Klientów i osób odwiedzających  będą przetwarzane, w celach świadczenia usług, archiwizacji, sprzedaży produktów i usług oferowanych przez Business Management J. Mosiądz, T. Oliwa, D. Rząsa Spółka Jawna, z siedzibą w Krakowie, oraz dla potrzeb działań marketingowych podejmowanych samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami, w szczególności Usługodawca uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych Klienta potrzebnych do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy o świadczeniu usług przez Usługodawcę oraz w celu realizacji usług, zgodnie z Regulaminem i ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204) , a w przypadku wyrażenia przez Klienta odrębnej zgody, także w celu wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Odmowa podania danych osobowych może skutkować niemożliwością świadczenia przez Usługodawcę usług wymagających zarejestrowania.
 6. W przypadku pobierania produktów darmowych, pobierający jest obowiązany podać adres elektroniczny i wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.
 7. Usługodawca jako administrator danych dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Usługobiorców. Dane te są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.
 8. Klientowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym i możliwość ich aktualizacji bądź zmiany w odpowiedniej zakładce swojego konta.
 9. Usługodawca może udostępniać dane osobowe Klientów na żądanie podmiotów uprawnionych na podstawie przepisów prawa.

V. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.07.2017 r.
 2. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona przez Użytkownika poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony internetowej portalu.
 3. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy, w szczególności zawarte w ustawie z dn. 23.04.1964 r. – Kodeks cywilny i ustawie z dn. 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 1030, ze zm.).
 4. Do rozstrzygania wszelkich sporów właściwy jest Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia.
 5. Strony dopuszczają możliwość dochodzenia wzajemnych roszczeń przed Sądem Rejonowym Lublin Zachód w Lublinie (w tzw. Elektronicznym Postępowaniu Upominawczym).
 6. Administratorem i świadczącym usługi jest Business Management J. Mosiądz, T. Oliwa, D. Rząsa Spółka Jawna, z siedzibą w Krakowie, Al. 29 Listopada 130/208, 31-406 Kraków, nr NIP 6782548091, nr KRS 0000254412.