Wczoraj, w niedzielę 07.04.2019 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” po raz kolejny rząd i związkowcy negocjowali w sprawie nauczycielskich wynagrodzeń. Rząd nie zgodził się na żądania ZNP i FZZ 30 proc. podwyżki, co zadecydowało o rozpoczęciu strajku 08.04.2019 r.
Strona rządowa, z wicepremier Beatą Szydło na czele, dogadała się jednak z przedstawicielami NSZZ „Solidarność” i podpisała wczoraj porozumienie.
Jak czytamy na stronie MEN, strony wspólnie uzgodniły:

I. Podwyżki wynagrodzeń nauczycieli, w tym:

– przyspieszenie zakładanych 5 proc. podwyżki wynagrodzeń na wrzesień 2019 r., co oznacza, że od września 2019 r. średnie wynagrodzenie nauczycieli wyniesie:
– nauczyciela stażysty – 3.197 zł
– nauczyciela kontraktowego – 3.549 zł
– nauczyciela mianowanego – 4.604 zł
– nauczyciela dyplomowanego – 5.883 zł
wprowadzenie dodatkowej podwyżki płac nauczycieli od września 2019 r. (umożliwiającej osiągnięcie 15% wzrostu wynagrodzeń w stosunku do stanu obowiązującego w grudniu 2018 r.). Biorąc pod uwagę podwyżkę, o której mowa w pkt 1. wynagrodzenia nauczycieli od września 2019 r. wzrosną w porównaniu do obowiązujących od stycznia br. o 9,6%.

Wynagrodzenie za prowadzenie zajęć rozwijających zainteresowania uczniów – co oznacza zwiększenie w ramowych planach nauczania liczby godzin do dyspozycji dyrektora w celu zapewnienia nauczycielom (po likwidacji tzw. godzin karcianych) wynagrodzenia za prowadzenie zajęć rozwijających zainteresowania uczniów.

II. Skrócenie ścieżki awansu zawodowego i powrót do oceny pracy sprzed września 2018 r. z uwzględnieniem opinii Rady Rodziców.

W tym punkcie chodzi o skrócenie stażu nauczyciela stażysty do 9 miesięcy oraz skrócenie dla nauczycieli kontraktowych obowiązkowego okresu przepracowania przed rozpoczęciem stażu na kolejny stopień awansu – do 2 lat, a dla nauczycieli mianowanych – do 1 roku, a także o zmniejszenie dokumentacji w procedurach awansu:

– zrezygnowanie z obowiązku załączania kilku zaświadczeń przez nauczyciela, który w okresie stażu zmieniał miejsce zatrudnienia lub był zatrudniony w kilku szkołach w każdej wymiarze niższym niż ½ obowiązkowego wymiaru zajęć;

– zmniejszenie liczby dokumentów nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego, który zamiast opisu i analizy co najmniej sześciu wymagań, dokonuje tylko dwóch;

– zrezygnowanie z obowiązku załączania do wniosku analizy przypadku przez nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego.

W procedurach oceny pracy nauczyciela zagwarantowana jest opinia Rady Rodziców.

III. Dodatkowe świadczenie dla młodych nauczycieli „na start”, zakładające 1.000 zł wsparcia „na start”.

IV. Ustalenie w przepisach minimalnej kwoty dodatku za wychowawstwo, która wynosi 300 zł.

V. Zmniejszanie uciążliwości pracy wynikającej z nadmiernej dokumentacji szkolnej „papiery”, tj.:

– zmniejszenie do jednego dokumentu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych dla uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego;

– zniesienie obowiązku przygotowywania przez szkołę dokumentów na potrzeby ewaluacji;

– ograniczenie liczby narzędzi (rezygnacja z niektórych ankiet i wywiadów);

– zmniejszenie liczby pytań ewaluacyjnych;

– zmniejszenie objętości prezentacji wyników w raportach;

– zniesienie obowiązku rozliczania się z godzinowej realizacji nowej podstawy programowej;

– likwidacja wymogu przygotowywania przez nauczycieli tzw. rozkładów materiału i planów wynikowych;

– opracowanie dla szkół gotowych do wykorzystania procedur dotyczących bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego dzieci (dotychczas opracowywanych na własny koszt szkół).

VI. Zmiana systemu wynagradzania nauczycieli, w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi do 2020 r.

I choć podpisane zostało porozumienie z NSZZ „Solidarność”, pozostałe dwa związki zawodowe nie zmieniły zdania.

– Uznajemy, że propozycje strony rządowej są nie do przyjęcia, dlatego, że one są po pierwsze nieadekwatne do oczekiwań (…) środowiska nauczycielskiego, oczekiwań, które wykraczają poza te propozycje wzrostu wynagrodzeń od 360 do 480 zł wynagrodzenia zasadniczego. Oczekiwaliśmy od strony rządowej zupełnie innych propozycji płacowych, biorąc pod uwagę fakt, że to, co strona rządowa prezentuje od roku 2018, nikogo nie zadowala – takimi słowami negocjacje z rządem skomentował prezes ZNP, Sławomir Broniarz, a na swoim profilu na Twiterze po wczorajszych rozmowach ogłosił:

„Rząd nie zgodził się na propozycje ZNP i Forum ZZ. Zgodnie z uchwałą ZG ZNP od 08.04 zaczynamy strajk!”

Agata Pąchalska