Strajk ma być prowadzony bezterminowo, aż do odwołania, przez co termin jego przeprowadzenia może pokryć się z egzaminami ósmoklasisty, czy maturalnymi. To z kolei może powodować, że z braku pedagogów przeprowadzenie tego egzaminu może stać się niemożliwe.

Próbą zaradzenia temu problemowi są dwa projekty rozporządzeń, które zostały umieszczone na stronie Rządowego Centrum Legislacji w dniu 11.03.2019 r.:

oraz

Pierwsze z nich wprowadzić ma zmiany w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dn. 01.08.2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz.U. z 2017 r. poz. 1512). Jak czytamy w uzasadnieniu do projektu „zaproponowane w projekcie rozporządzenia zmiany polegają na wskazaniu, jakie osoby, oprócz nauczycieli zatrudnionych w danej szkole oraz nauczycieli zatrudnionych w innej szkole lub placówce, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego będzie mógł powołać w skład zespołu egzaminacyjnego przeprowadzającego w szkole egzamin ósmoklasisty oraz w skład zespołów nadzorujących przebieg tego egzaminu. Proponuje się, aby w skład zespołu egzaminacyjnego oraz zespołów nadzorujących, w sytuacji gdy nie ma możliwości powołania nauczycieli zatrudnionych w szkole, w której jest przeprowadzany egzamin, mogli być powoływani inni nauczyciele (spoza tej szkoły). Zmiana ta pozwoli dyrektorowi szkoły na większą elastyczność działania w momencie powoływania zespołu egzaminacyjnego i zespołów nadzorujących”.

Zgodnie z dodanym w rozporządzeniu w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty § 16 ust. 3a w przypadku braku możliwości powołania w skład zespołu nadzorującego nauczyciela zatrudnionego w szkole, w której jest przeprowadzany egzamin ósmoklasisty, w skład zespołu nadzorującego mogą wchodzić inni nauczyciele.

W projekcie znajduje się również przepis przejściowy, zgodnie z którym powyższe rozwiązanie będzie mogło być zastosowane już w bieżącym roku szkolnym przy przeprowadzaniu egzaminu ósmoklasisty w kwietniu 2019 r.

Zatem w trakcie najbliższego egzaminu ósmoklasisty w składzie zespołu egzaminacyjnego mogą się znaleźć nauczyciele spoza szkoły, co zapewne ma stanowić zabezpieczenie na wypadek strajku.

Analogiczne rozwiązania zostały przyjęte w drugim z projektów, wprowadzającym zmiany do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 21.12.2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 2223 ze zm.). Ten projekt również zakłada, że w skład zespołu egzaminacyjnego oraz zespołów nadzorujących, w sytuacji gdy nie ma możliwości powołania nauczycieli zatrudnionych w szkole, w której jest przeprowadzany egzamin, będą mogli być powoływani inni nauczyciele – spoza szkoły. Jak wskazuje uzasadnienie do projektu przewiduje się, że rozporządzenie wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Pilne wejście w życie rozporządzenia wynika z potrzeby umożliwienia przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego skorzystania z zaproponowanego rozwiązanie jeszcze w bieżącym roku szkolnym 2018/2019.

Zgodnie z komunikatem Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej:

1/ egzamin gimnazjalny będzie przeprowadzony w dniach 10-12 kwietnia 2019 r. (środa, czwartek i piątek),

2/ egzamin ósmoklasisty w dniach 15-17 kwietnia, (poniedziałek, wtorek i środa),

3/ a egzamin maturalny w terminie głównym w dniach 6-25 maja 2019 roku.

Michał Łyszczarz – specjalista prawa oświatowego

oprac. m/ mos/