W tym roku wzrośnie też odpis na ZFŚS dla pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w szkołach i placówkach – również i tu niewielkie odmrożenie podstawy odpisu przewiduje tzw. ustawa okołobudżetowa na rok 2020 (Dz.U. z 2020 r. poz. 278).

Sposób ustalenia odpisu na fundusz socjalny określa art. 5 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Fundusz ten tworzy się z corocznego odpisu podstawowego, naliczanego w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych. Wysokość odpisu podstawowego wynosi na jednego zatrudnionego 37,5% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w II półroczu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą.

Zgodnie jednak z art. 5h ustawy o ZFŚS, wprowadzonym do niej przez art. 46 ustawy okołobudżetowej, w 2020 roku przez przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej, o którym mowa wyżej, należy rozumieć przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w II półroczu 2018 r. ogłoszone przez Prezesa GUS. To oznacza, że do naliczenia odpisu podstawowego służy kwota 4.134,02 zł (w 2019 r. podstawą było przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej za II półrocze 2013 r. – 3.278,14 zł).

A zatem w 2020 roku odpis podstawowy na pracownika zatrudnionego w normalnych warunkach pracy, stanowiący 37,5% tego wynagrodzenia, wynosi 1.550,26 zł.

Świadczenie urlopowe dla nauczycieli w 2020 roku

Częściowe odmrożenie podstawy odpisu na ZFŚŚ, o którym wyżej mowa, sprawia, że wzrośnie także wysokość świadczenia urlopowego wypłacanego nauczycielom ze środków funduszu socjalnego.

Zgodnie z art. 53 ust. 1a Karty Nauczyciela, z odpisu na ZFŚS dla nauczycieli wypłacane jest nauczycielowi do końca sierpnia każdego roku świadczenie urlopowe w wysokości odpisu podstawowego, o którym mowa w ustawie o ZFŚS, ustalonego proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy i okresu zatrudnienia nauczyciela w danym roku szkolnym.

Oznacza to, że w 2020 roku świadczenie urlopowe dla nauczyciela pełnozatrudnionego i pozostającego w stosunku pracy przez cały rok szkolny wynosi 1.550,26 zł.

Małgorzata Tabaszewska – specjalistka prawa oświatowego

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dn. 04.03.1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych – Dz.U. z 2019 r. poz. 1352 z późn. zm.
  2. Ustawa z dn. 26.01.1982 r. Karta Nauczyciela – Dz.U. z 2019 r. poz. 2215.