Podstawowym celem ustawy jest zapewnienie większej stabilności wpływów z tytułu podatku od towarów i usług oraz zapobieganie unikaniu płacenia podatku od towarów i usług, co winno zapewnić większe bezpieczeństwo podatkowe, pewność prowadzenia działalności gospodarczej oraz zachowanie zasad konkurencji.

Ustawa wprowadza do systemu podatku od towarów i usług tzw. mechanizm podzielonej płatności (ang. split payment). Istota mechanizmu podzielonej płatności polega na tym, że płatność za nabyty towar lub usługę jest dokonywana w taki sposób, iż zapłata odpowiadająca wartości sprzedaży netto (bez podatku VAT) jest płacona przez nabywcę na rachunek rozliczeniowy dostawcy (lub jest rozliczana w inny sposób), natomiast pozostała zapłata, odpowiadająca kwocie podatku VAT, jest płacona na specjalny rachunek bankowy dostawcy – rachunek VAT.

Mechanizm podzielonej płatności znajdzie zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do transakcji dokonywanych na rzecz innych podatników VAT. Nie będzie miał zatem wpływu na transakcje, których stroną będą nabywcy finalni (konsumenci). Przyjęte rozwiązanie zakłada dobrowolność w stosowaniu mechanizmu split payment. Inicjatywę w tym zakresie pozostawia się nabywcy towarów i usług. Kupujący będzie mógł zdecydować, czy przy zapłacie skorzysta z tego mechanizmu i część kwoty przeleje na zwykły rachunek sprzedawcy a równowartość podatku VAT na specjalne konto przedsiębiorcy – rachunek VAT. Jednocześnie ustawa przewiduje środki, które w założeniu mają zachęcać podatników do jego stosowania. W szczególności, w przypadku podatników, którzy będą stosować metodę podzielonej płatności, nie będą miały zastosowania regulacje statuujące sankcje podatkowe oraz odpowiedzialność solidarną.

Ustawa wprowadza zmiany w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe, ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, ustawie z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych i ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych.

Nowe przepisy wejdą w życie z dniem 1 lipca 2018 r., z wyjątkiem przepisów przejściowych określających zasady i terminy otwarcia rachunków VAT przez banki i kasy oszczędnościowo-kredytowe, które zaczną obowiązywać po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Źródło: www.prezydent.pl