„Finansowanie terroryzmu, pranie pieniędzy, uchylanie się od podatków i inne działania przestępcze to zjawiska, które należy śledzić i eliminować. Nowe rozporządzenie dostarcza nam niezbędnych narzędzi, byśmy mogli skuteczniej reagować na takie zagrożenia” – powiedział Hartwig Löger, austriacki minister finansów.

Obecne przepisy o przepływie środków pieniężnych do i z UE (rozporządzenie 1889/2005 o kontroli nad środkami pieniężnymi) obowiązują od 15 czerwca 2007 r. i stanowią integralną część unijnych ram prawnych przeciwdziałających praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Nowe rozporządzenie uaktualnia te przepisy i uzupełnia unijne ramy prawne zapobiegające praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu ustanowione w dyrektywie 2015/849.

Obecne przepisy nakładają na podróżnych wjeżdżających do UE lub z niej wyjeżdżających obowiązek zgłaszania organom celnym środków pieniężnych w wysokości 10 000 EUR lub wyższej (lub ekwiwalentu). Nowe prawo obowiązek ten rozszerza.

Przyjęte rozporządzenie usprawni obecny system kontroli nad środkami pieniężnymi wwożonymi do UE lub z niej wywożonymi. Prawodawstwo UE zostanie dostosowane do najnowszych międzynarodowych standardów Grupy Specjalnej ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (FATF) w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

W praktyce nowe rozporządzenie rozszerza definicję środków pieniężnych, tak by obejmowała nie tylko banknoty, lecz także inne instrumenty finansowe lub towary wykorzystywane jako wysoce płynne środki przechowywania wartości, np. czeki, czeki podróżne, karty przedpłacone i złoto. Rozporządzenie obejmuje również gotówkę wysyłaną w przesyłkach pocztowych, towarowych lub kurierskich.

Nowy akt prawny rozszerza obowiązek spoczywający na każdej osobie wjeżdżającej do Unii lub ją opuszczającej, by zgłaszać organom celnym przewożone środki pieniężne o wartości równej lub przekraczającej 10 000 EUR. Deklaracja taka będzie wymagana bez względu na to, czy środki przewozi się przy sobie, w bagażu czy w środku transportu. Na wniosek właściwych organów trzeba je będzie udostępnić do kontroli.

Jeśli środki będą przesyłane inną drogą („środki pieniężne w transporcie”), właściwe organy będą mogły zwrócić się do nadawcy lub odbiorcy o stosowną deklarację. Organy te będą mogły skontrolować przesyłkę, pojemnik lub środek transportu, w których mogą się znajdować środki pieniężne.

Państwa członkowskie będą się wymieniać informacjami, gdy zaistnieje podejrzenie, że środki pieniężne wiążą się z działalnością przestępczą, która może negatywnie wpłynąć na interesy finansowe UE. Informacje te będą także przekazywane Komisji Europejskiej.

Państwa członkowskie mogą przewidzieć w prawie krajowym dodatkowe krajowe kontrole przepływu środków pieniężnych w Unii, o ile kontrole te będą zgodne z podstawowymi wolnościami UE.

Rada i Parlament Europejski muszą teraz podpisać przyjęte rozporządzenie. Podpisany akt ukaże się w Dzienniku Urzędowym UE, a jego przepisy wejdą w życie 20 dni później.

Źródło: http://www.europa.eu