Od 1 stycznia 2018 r. wzrosły najniższe świadczenia chorobowe

Wysokość najniższych zasiłków związanych z chorobą lub macierzyństwem pracownika ustalana jest w oparciu o art. 45 ust. 1 oraz art. 47 ustawy z dn. 25.06.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie...

Od 1 stycznia 2018 r. wyższe świadczenie pielęgnacyjne

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. świadczenie pielęgnacyjne będzie wynosić 1477 zł miesięcznie, czyli 71 zł więcej niż w 2017 roku. Mechanizm corocznej waloryzacji świadczenia pielęgnacyjnego wprowadziła ustawa z dnia 24...

Żłobki po nowemu od nowego roku

Jak wynika z badania Diagnoza Społeczna 2013, jednym z ważnych lub bardzo ważnych powodów, dla których Polacy rezygnują z dzieci są trudności w pogodzeniu pracy i rodzicielstwa, a także brak miejsc lub zbyt wysokie...

E-składka podsumowanie

Od 1 stycznia nastąpiły zmiany w opłacaniu składek przez przedsiębiorców. Do tej pory przedsiębiorcy dokonywali kilku przelewów do ZUS, teraz robią jeden, co upraszcza system rozliczeń z ZUS oraz redukuje koszty dokonywania przez płatników...

Rekordowa podwyżka składki zdrowotnej w 2018 roku

Zgodnie z obwieszczeniem Prezesa GUS z dn. 17.01.2018 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2017 r. wspomniane wynagrodzenie wyniosło 4739,91 zł. Jest ono...

Do 31 stycznia 2018 r. płatnicy składek muszą złożyć ZUS IWA

Kto ma obowiązek złożyć ZUS IWA? Informację o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe ZUS IWA za 2017 rok zobowiązani są przekazać płatnicy, którzy spełniają łącznie następujące warunki: byli zgłoszeni nieprzerwanie w ZUS jako...

Rozliczenie podatku dochodowego emeryta lub rencisty KRUS za 2017 r.

Dane podatkowe emeryta/rencisty zawarte na ww. formularzach, w tym samym terminie, Kasa przekaże również do urzędu skarbowego właściwego wg miejsca zamieszkania świadczeniobiorcy w ostatnim dniu roku podatkowego, a w przypadku osób mieszkających za granicą, do urzędu skarbowego właściwego w sprawach opodatkowania osób zagranicznych. W...

Odsetki od składek nieterminowo przekazanych do OFE w I kw. 2018 r.

Przez dłuższy czas odsetki z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego utrzymywały się na poziomie 4,51% w skali roku. Obniżeniu o 3,1% uległy w III kwartale 2017 r. i w I...

Wcześniejsza emerytura rolnicza do 31 grudnia 2017 r.

O ile powyższe trzy warunki zostaną spełnione do dnia 31 grudnia 2017 r., rolnik uzyska prawo do emerytury rolniczej również, jeżeli wniosek o ww. emeryturę złoży po tej dacie. W takim przypadku emerytura rolnicza będzie przysługiwała nie wcześniej niż od miesiąca...

Narzędzia