Z roku na rok rośnie skuteczność rehabilitacji leczniczej ZUS

Rehabilitacja lecznicza ma przede wszystkim zapobiegać długotrwałej niezdolności do pracy, a jednocześnie pomagać skutecznie zadbać o zdrowie. W 2018 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych przeznaczył ponad 201 mln zł na zadania z zakresu prewencji rentowej, w...

Efekty kontroli zwolnień lekarskich – ponad 195 mln zł wróciło do ZUS

Lekarze orzecznicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przeprowadzają kontrolę prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy na mocy ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (t. jedn....

ZFŚS i zaciągnięte pożyczki przez pracowników

„Pracodawca chce sprzedać bądź zlikwidować nasz zakład pracy. Pracownicy mają zaciągnięte pożyczki z ZFŚS, co z zadłużeniami? Jakie informacje pracodawca mógłby przekazać działającym w firmie związkom zawodowym, i jaki jest czas, aby tą najgorszą...

Rzecznik MŚP chce zmian w ustawie o Małym ZUSie

Do Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorstw docierają liczne sygnały wskazujące, że termin 8 stycznia na dokonanie zgłoszenia do „Małego ZUSu” dla kontynuujących działalność gospodarczą jest zbyt krótki i stanowi istotną barierę dla wielu mikroprzedsiębiorców...

Praca za granicą i oddelegowanie pracowników

Poprawiły się zasady przekazywania składek od ekwiwalentów za niewykorzystany urlop. „Polska firma prywatna deleguje pracowników budowlanych do pracy w Niemczech. Czy wysyłając pracowników za granicę muszę posiadać zwolnienie SOKA-BAU i w jakiej formie powinnam to...

Nowe wzory dokumentów obowiązujących w zakresie ubezpieczeń społecznych

W ostatnim dniu zeszłego roku zostało opublikowane, w Dzienniku Ustaw pod pozycją 2495, nowe rozp. wydane przez MRPIPS dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego,...

Zawieszenie renty socjalnej – od marca wyższy limit przychodu

Zgodnie z art. 10 ust. 6 ustawy z dn. 27.06.2003 r. o rencie socjalnej (t. jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 1340) prawo do renty socjalnej zawiesza się za miesiąc, w którym zostały osiągnięte przychody w...

Emerytura dla matek z czwórką dzieci od 1 marca 2019 r.

Kto otrzyma świadczenie? Ustawa określa warunki i tryb przyznawania oraz zasady wypłacania i finansowania rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego. Świadczenie będzie można przyznać: matkom, które urodziły i wychowały albo wychowały co najmniej czworo dzieci (dzieci własne, małżonka,...

Od marca 2019 r. wzrasta kwota bazowa służąca do ustalania wysokości emerytury

Kwota bazowa ustalana jest corocznie i obowiązuje od dn. 01.03. każdego roku kalendarzowego do końca lutego następnego roku kalendarzowego. Zgodnie z zapisem art. 19 ustawy z dnia 17.12.1998 r.  o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t. jedn. Dz.U. z...

Przeliczniki kursów walutowych

„Otrzymałam fakturę od krajowego podmiotu w walucie euro. Data wystawienia to 31.01.2019 r., data sprzedaży 29.01.2019 r. Czy kontrahent poprawnie wystawił fakturę, jeśli zastosował...

Narzędzia